AutoBranchen Danmarks bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling jf. vedtægternes § 21.

Indkaldelsen til generalforsamlingen sker med henblik på ændringer af AutoBranchen Danmarks vedtægter. De nye vedtægter der foreslås vedtaget vedlægges som bilag 1. Som bilag 2 vedlægges de nugældende vedtægter, hvori ændringsforslagene er markeret.

Generalforsamlingen finder sted med fysisk fremmøde den 08. marts 2022, kl. 12.30-14.00, på Langebrogade 1, 1141 København K. Dagsordenen for generalforsamlingen er som følger:

  1. Valg af dirigent
  2. Notering/registrering af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter
  3. Bestyrelsens/sekretariatets redegørelse for årsagen til vedtægtsændringerne
  4. Afstemning om de nye vedtægter.
  5. Eventuelt

Beslutningen om ændring af vedtægterne kræver vedtagelse på en generalforsamling.

Vedtægtsændringer vedtages ved 2/3 majoritet blandt de afgivne stemmer, jf. vedtægternes § 20, hvorfor nærværende indkaldelse er nødvendig.

På generalforsamlingen er en medlemsvirksomhed berettiget til at stemme ved fuldmagt for højst én anden medlemsvirksomhed. Skema til fuldmagt er vedlagt denne indkaldelse. For at en sådan fuldmagt er gyldig, skal den være skriftlig og sendes til Camilla Hjorth på ch@abdk.dk – senest 3 arbejdsdage forud for generalforsamlingen.

Tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling sker ved at udfylde det vedlagte skema, som sendes på e-mail til Camilla Hjorth ch@abdk.dk.

Hvis du ønsker at drøfte vedtægtsændringerne, opfordrer bestyrelsen at du som medlem møder op og tager del i drøftelserne. Har du allerede nu spørgsmål til det fremsendte materiale, er du velkommen til at kontakte Juridisk Chef hos AutoBranchen Danmark, Abid Khan på telefon 31 17 79 40.

 

Læs mere om den ekstraordinære generalforsamling og tilmelding her

+ Tilføj til Outlook