Læg mærke til symboler

FAQ

   GHS06 - Stærk toksicitet: Akut toksicitet    GHS08 - Sundhedsfare: Luftvejssensibilisering Kimcellemutagenicitet Karcinogenicitet Reproduktionstokscitet Specifik målorgan Aspirationsfare Derudover også ved særligt komplicerede arbejdsprocesser og forhold som f.eks.: Exoterme kemiske processer, hvor der udvikles varme [...]