Vejledning

Hvordan forløber en sag?

En forbruger klager til nævnet over jer, som forhandler eller værksted, og I skal besvare klagen på www.bilklage.dk, hvor al sagsbehandling foregår.

Når I har svaret, har klageren to valgmuligheder:

  • At kontakte jer for at forlige sagen, hvorefter sagens afsluttes. Hvis dette ikke sker, vil sagen gå videre til sekretariatet i Ankenævn for Biler, som vil beslutte, om Ankenævnet kan afgøre sagen.
  • At få sekretariatet til at vurdere sagen, herunder: muligheder for forlig, om sagen mangler oplysninger, eller om der skal indhentes en erklæring fra en sagkyndig, hvis konflikten fx vedrører et teknisk element.

Vi anbefaler altid, at I besvarer forbrugerens klage

I vil fra Ankenævnet modtage en mail med et link, som I skal bruge til at besvare klagen. Denne mail vil I få hver gang klageren sender en besked via bilklage.dk, og mailen indeholder også en svarfrist.

I kan også logge på www.bilklage.dk og besvare klagen derfra.

Det er meget vigtigt, at I sender jeres svar inden fristens udløb.

  • Hvis I ikke svarer, vil nævnet træffe afgørelse i sagen ud fra de oplysninger, som klageren har givet. I risikerer derfor at tabe sagen, da Ankenævnet kan opfatte jeres manglende svar, som om I er enige med kunden.
  • Kun det materiale, der uploades på bilklage.dk, bliver inddraget i nævnets vurdering af sagen.
  • Der er mulighed for at indgå et forlig i sagen, så I sparer sagsomkostninger på 10.000 kr. (ekskl. moms), som I skal betale, hvis I taber sagen. Dette skal dog ske, inden der er foretaget syn og skøn.

Syn og skøn undersøgelse (sagkyndigerklæring)

Forbrugeren kan under klageforløbet vælge, at der skal foretages en sagkyndig undersøgelse af bilen, som skal foretages af en uvildig tredjepart. Forbrugeren skal give besked om, hvilke forhold ved bilen, der skal undersøges.

Det er sekretariatet, der laver spørgsmålene til syn og skøn undersøgelsen. Både I og klageren kan kommentere på disse spørgsmål, men det er den sagkyndige, der skal besvare dem. Når sagkyndigerklæringen er lavet, skal parterne forsøge at indgå et forlig på baggrund af resultatet.

Vi anbefaler altid, at I deltager ved undersøgelsen da:

  • Der kan spørges ind til det, der undersøges og gives supplerende oplysninger
  • I kan rette eventuelle misforståelser og vurdere den sagkyndiges faglige ekspertise

Hvad sker der, når Ankenævn for Biler har truffet sin afgørelse?

 – Hvis forbrugeren får helt eller delvist medhold

I har en frist på 30 dage fra, at I er blevet oplyst om afgørelsen, til at følge den.

Hvis I ikke ønsker at følge nævnets afgørelse, skal I meddele dette skriftligt til nævnets sekretariat inden fristens udløb. Afgørelsen vil blive offentliggjort på www.bilklage.dk (udhængsskab) i 1 år, medmindre en af parterne indleder en retssag.

Hvis I ikke vil efterleve afgørelsen, men ikke har meddelt sekretariatet, at afgørelsen ikke vil blive fulgt eller har anmodet om at få sagen genoptaget, så kan afgørelsen gennemtvinges i fogedretten. Afgørelsen vil også offentliggøres på www.bilklage.dk (udhængsskab) i 1 år.

Hos AutoBranchen Danmark forventer vi, at vores medlemmer efterlever Ankenævnets afgørelse, hvis ikke sagen prøves ved domstolene. Hvis sagen ikke efterleves eller prøves ved domstolene, så træffer vores bestyrelse beslutning om, hvorvidt virksomheden kan bevare sit medlemskab af AutoBranchen Danmark.

Hvornår kan en sag genoptages?

Efter en afgørelse er truffet kan man som part anmode Ankenævnet om at genoptage sagen, hvis der er tale om ganske særlige omstændigheder. En sag kan ikke genoptages blot fordi dokumenter, som var tilgængelige på tidspunktet for sagens begyndelse, ikke er uploadet grundet forglemmelse.

Brugernavn og adgangskode til www.bilklage.dk

Brugernavn: virksomhedens e-mailadresse.

Adgangskode: står i den første mail, som I modtager fra Ankenævnet. Koden kan ændres på ”mine brugeroplysninger”, når I er logget ind via linket i den første mail, som I modtager fra Ankenævnet.

Glemmer I jeres adgangskode, så klik på www.bilklage.dk’s forside ’Glemt adgangskode’. Herefter får I tilsendt adgangskoden på e-mail ved at indtaste jeres brugernavn.

Hvordan undgås sager i Ankenævnet?

Vi sidder i AutoBranchen Danmarks juridiske rådgivning klar til at hjælpe dig – også før, at en sag ender hos Ankenævnet. Derfor vil vi opfordre alle vores medlemmer til at kontakte os, når I har uoverensstemmelser med jeres kunder.