fbpx

Uddannelses- og Kompetencefonde – Dansk Metal

Medarbejdere ansat i virksomheder, som er medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening eller Dansk Bilbrancheråds Arbejdsgiverforening, har ret til frihed til efter- og videreuddannelse, hvis medarbejderen er omfattet af overenskomsten med Dansk Metal.

Det er en betingelse, at medarbejderen har mindst seks måneders anciennitet.

Lærlinge kan ligeledes søge om støtte til fritidsuddannelse. For lærlinge gælder dog et anciennitetskrav på ni måneder.

Medarbejderen eller lærlingen modtager ikke sin sædvanlige løn under uddannelsen. Det er en betingelse for tilskud til både kursusgebyr, kursusmaterialer og løntab, at virksomheden ikke udbetaler løn til medarbejderen under uddannelsen. Læs mere om dette neden for i afsnittet Betingelser for tilskud.

Derimod har medarbejderen mulighed for at ansøge om støtte hos Autobranchens Uddannelses- og Kompetencefond til betaling af kursusgebyr, kursusmaterialer og løntab. Løntab i forbindelse med uddannelsen dækkes med op til 85%.

Tilskud fra fælles fond

AutoBranchens ArbejdsgiverForening og Dansk Metal har oprettet en fælles uddannelses- og kompetencefond, som de overenskomstdækkede virksomheder indbetaler midler til hvert år.

Hver virksomhed indbetaler 520 kr. pr. medarbejder årligt.

Fonden yder tilskud til efter- og videreuddannelse, så længe der er midler til rådighed.

Der ydes tilskud til kursusgebyr, kursusmateriale og løntab. Løntab i forbindelse med uddannelsen dækkes med op til 85%.

Der kan søges om tilskud såvel forud for som efter gennemført uddannelse.

Betingelser for tilskud

En medarbejder kan få tilskud, hvis medarbejderen:

 • er omfattet af overenskomsten mellem AutoBranchens ArbejdsgiverForening Arbejdsgiverforening eller Dansk Bilbrancheråds

Arbejdsgiverforening og Dansk Metal,

 • har mindst seks måneders anciennitet (lærlinge dog ni måneder),
 • har indsendt et korrekt udfyldt ansøgningsskema, og
 • har vedlagt dokumentation for det ansøgte beløb

Herudover er det en betingelse, at:

 • uddannelsen ikke varer længere end 2 uger pr. år,
 • uddannelsen er relevant,
 • fonden har tilstrækkelige midler til rådighed,
 • virksomheden ikke udbetaler løn under uddannelsen, og
 • virksomheden efterfølgende dokumenterer at uddannelsen er gennemført

Hvis medarbejderen modtager sin sædvanlige løn fra virksomheden under uddannelsen, har medarbejderen ikke mulighed for at søge støtte til betaling af kursusgebyr og kursusmaterialer. Virksomheden har heller ikke mulighed for at søge støtte til dette eller til dækning af medarbejderens løn, såfremt der betales løn under uddannelsen.

Relevante uddannelser

Der kan søges om tilskud til uddannelser:

 • på såvel grundlæggende som videregående niveau,
 • til almen såvel som faglig efter- og videreuddannelse

Ved tildeling af støtte lægges der vægt på, at den tilskudsberettigende uddannelse:

 • er til gavn for medarbejderens beskæftigelsesmuligheder,
 • tilgodeser virksomhedens konkurrenceevne og
 • er fagligt relevant i forhold til medarbejderens beskæftigelses- og uddannelsessituation, overenskomstens område samt nært beslægtede områder

Øvrige betingelser

Fonden kan søges af enkeltpersoner eller til projekter for medarbejdere på flere virksomheder.

Tilskud ydes ikke til kurser, der er obligatoriske for medarbejderen.

Når fonden har godkendt ansøgningen om tilskud, skal virksomheden fremsende en faktura til fonden på det godkendte beløb. Fonden udbetaler herefter beløbet til virksomheden. Efterfølgende sørger virksomheden for at udbetale beløbet fra fonden til medarbejderen eller direkte til kursusudbyderen.

Sådan søger medarbejderen

Medarbejderen kan ansøge om tilskud ved at udfylde et ansøgningsskema, som findes her.

Virksomheden attesterer herefter ansøgningen, herunder at ansættelsen er omfattet af de nævnte overenskomster.

Skema til beregning af løntab findes her.

Ansøgningsskemaet vedlagt dokumentation for kursusgebyr, løntab, kursusbeskrivelse samt lønseddel indsendes til os på: abaf@abaf.dk

Ved spørgsmål til ansøgningen eller mulighederne for tilskud, er medarbejderen eller virksomheden velkomne til at kontakte:

Dansk Metal
tlf.: 33 63 23 44

Dansk Bilbrancheråds Arbejdsgiverforening
Tlf.: 43 99 66 33

AutoBranchens ArbejdsgiverForening
Tlf.: 31 16 93 84