Transportkommissionens udspil2020-09-28T13:08:17+02:00

Transportkommissionen har fremlagt fire
modeller som bud på fremtidens bilafgifter.

De fire modeller spænder fra 500.000 til
1.000.000 nul- og lavemissionsbiler i 2030.

Model 1: 500.000 nul- og lavemissionsbiler2020-09-07T16:22:51+02:00
 • Det er muligt at friholde de nuværende bilejere fra store omkostninger ved omstillingen, samtidig med at statens provenu opretholdes og de samfundsøkonomiske omkostninger minimeres.
 • Det giver lavere tilskyndelse til at vælge nul- og lavemissionsbiler end de øvrige modeller og skønnes at give ca. 500.000 nul- og lavemissionsbiler i 2030.
Model 2: 600.000 nul- og lavemissionsbiler2020-09-07T16:24:04+02:00
 • Hvis afgifterne på nul- og lavemissionsbiler lempes yderligere samtidig med, at afgifterne på konventionelle biler holdes omtrent uændrede, vurderes det muligt af nå en bestand på 600.000 nul- og lavemissionsbiler i 2030.
 • De større lempelser til nul- og lavemissionsbiler øger imidlertid de samfundsøkonomiske omkostninger ved afgiftsmodellen og medfører desuden et lidt større pres på det statslige provenu.
Model 3: 750.000 nul- og lavemissionsbiler2020-09-07T16:31:50+02:00
 • Hvis der ønskes en højere udbredelse af nul- og lavemissionsbiler end i afgiftsmodel 1 og 2, skønnes det fx muligt at nå en bestand på 750.000 nul- og lavemissionsbiler i 2030 ved at kombinere afgiftslempelser for nul- og lavemissionsbiler med yderligere afgiftsforhøjelser for konventionelle biler, bl.a. gennem en forhøjelse af brændstofafgiften på 1 kr. pr. liter.
 • Afgiftsforhøjelsen for konventionelle biler vil skulle afvejes ift. de fordelingsmæssige og samfundsøkonomiske hensyn. Det skønnede antal nul- og lavemissionsbiler i de forskellige afgiftsmodeller kan nås ad forskellige veje, afhængigt af hvordan de øvrige hensyn vægtes. For at illustrere denne pointe er der præsenteret yderligere tre varianter af afgiftsmodel 3:
  • En hvor omkostningen ved udbredelsen af nul- og lavemissionsbiler betales af samfundet som helhed frem for ejere af konventionelle biler
  • En hvor CO2-reduktionen øges, men de statsfinansielle og samfundsøkonomiske omkostninger stiger, og …
  • En hvor indfasningen af nul- og lavemissionsbiler i registreringsafgiften øges frem mod 2030, men udbredelsen understøttes af et øget midlertidigt, løbende tilskud
Model 4: 1.000.000 nul- og lavemissionsbiler2020-09-07T16:27:52+02:00
 • Derudover præsenterer kommissionen en afgiftsmodel, der sandsynliggør en bestand af nul- og lavemissionsbiler på godt 1 mio. i 2030. Modellen finansieres primært gennem stigninger i registreringsafgiften på benzin- og dieselbiler.
 • Denne afgiftsmodel giver flest nulog lavemissionsbiler af de præsenterede modeller, men vurderes samtidig at have store samfundsmæssige omkostninger.

Kommissionen anbefaler, at en politisk aftale
lander et sted mellem model 3 og model 4.

Herunder kan du se, hvad model 3 og 4
betyder for registreringsafgiften.

Bilmodeller og registreringsafgift ved model 32020-09-23T16:11:54+02:00

Kilde: Skatteministeriet

Bilmodeller og registreringsafgift ved model 42020-09-23T16:19:11+02:00

Kilde: Skatteministeriet

Kommissionens udspil får
konsekvenser for bilejernes økonomi.

Herunder finder du en række langsigtede
priseksempler og effekter af model 3 og 4.

Konsekvenser for prisen på udvalgte biler – tabel 12020-09-08T12:56:08+02:00

Ved 750.000 nul- og lavemissionsbiler i 2030:

Kilde: transportkommissionen. Bemærk, at priserne i 2021 er beregnet ud fra, at elbiler og plugin hybridbiler er pålagt 65% af den fulde registreringsafgift. Dermed er forskellen ikke beregnet ud fra 2020-priser. 

Konsekvenser for prisen på udvalgte biler – tabel 22020-09-08T12:57:00+02:00

Ved 1.000.000 nul- og lavemissionsbiler i 2030:

Kilde: transportkommissionen. Bemærk, at priserne i 2021 er beregnet ud fra, at elbiler og plugin hybridbiler er pålagt 65% af den fulde registreringsafgift. Dermed er forskellen ikke beregnet ud fra 2020-priser. 

Ni hovedelementer som indgår i alle fire aafgiftsmodeller2020-09-09T12:45:12+02:00
 1. Den værdibaserede registreringsafgift bevares.
 2. Der bør indføres et CO2-tillæg til registreringsafgiften.
 3. Der skal indføres et midlertidigt tilskud til nul- og emissionsbiler.
 4. Simpel vejafgift med vignet bør indføres.
 5. De lempelige afgifter for lav- og nulemissionsbiler fastholdes frem til 2025, hvorefter de optrappes.
 6. i 2030 er bilerne pålagt mellem 50-60% i registreringsafgift.
 7. Der skal indføres bundfradrag på alle biler.
 8. Der skal laves et særligt bundfradrag for nul- og lavemissionsbiler.
 9. Motoransvarsforsikring forhøjes.

 

Læs mere i vores temaunivers:

Nyheder om kommissionen

Go to Top