Ankenævn

Ankenævn for biler

Ankenævn for Biler er branchens eget ankenævn og er oprettet af brancheorganisationerne Bilbranchen DI, Dansk Bilbrancheråd, AutoBranchen Danmark og FDM. Ankenævnet er et online ankenævn, hvor klagerne bliver behandlet i et automatiseret klagesystem på hjemmesiden www.bilklage.dk.

Hvilke sager behandles?

Ankenævnet behandler forbrugerklager i forbindelse med køb af en bil til mere end 10.000 kr. og værkstedsregninger på mere end 1.500 kr.

Hvem sidder i nævnet?

Ankenævnet består af en nævnsformand, som er dommer, en repræsentant fra en af brancheforeningerne og en repræsentant fra FDM. Der sidder dermed faglige og juridiske repræsentanter fra AutoBranchen Danmark ved bordet, når en sag skal afgøres.

Det primære formål er at finde en forligsmæssig løsning af sagen, og det er ankenævnets sekretariat, der tager sig af den del. Kun i de tilfælde, hvor det ikke er muligt, bliver sagen behandlet og afgjort af nævnet.

Hvordan hjælpes du som medlem?

AutoBranchen Danmarks juridiske afdeling kan være behjælpelig og gennem hele sagen komme med råd og vejledning, herunder give en vurdering af sagen og anbefalinger vedrørende evt. forligsløsninger mv.

Sager koster mindre som medlem

Hvis der indgås forlig med klageren, inden en sagkyndigerklæring er indhentet af sekretariatet, skal der ikke betales noget beløb for behandlingen af sagen.

Hvis sagen forliges, efter sagkyndigerklæringen er indhentet af sekretariatet, eller hvis sagen går til nævnsbehandling og klageren får medhold i sin klage, skal der derimod betales et beløb for behandlingen af sagen samt beløbet som fastslås i afgørelsen.

Som medlem hos AutoBranchen Danmark er sagsomkostningerne mindre:

 • 4.000 kr. ekskl. moms, hvis sagen forliges efter indhentelse af sagkyndigerklæring.
 • 10.000 kr. ekskl. moms, hvis klageren får medhold i sin klage. Hertil kommer de faktiske omkostninger til indhentelse af nødvendige sagkyndigerklæringer (dog maksimum 6.000 kr. ekskl. moms).

En virksomhed, der ikke er medlem af en af ankenævnets brancheorganisationer (AutoBranchen Danmark, Dansk Bilbrancheråd og Bilbranchen DI) skal betale mere i sagsomkostninger:

 • 6.000 kr. ekskl. moms, hvis sagen forliges efter indhentelse af sagkyndigerklæring.
 • 19.000 kr. ekskl. moms, hvis klageren får medhold i sin klage. Hertil kommer de faktiske omkostninger til indhentelse af nødvendige sagkyndigerklæringer (dog minimum 1.500 kr. ekskl. moms og maksimum 8.000 kr. ekskl. moms).

Sagsforløb i Ankenævn for biler

Sådan forløber en sag i ankenævnet

En forbruger klager til nævnet over jer, som forhandler eller værksted, og I skal besvare klagen på www.bilklage.dk, hvor al sagsbehandling foregår.

Når I har svaret, har klageren to valgmuligheder:

 • At kontakte jer for at forlige sagen, hvorefter sagens afsluttes. Hvis dette ikke sker, vil sagen gå videre til sekretariatet i Ankenævn for Biler, som vil beslutte, om Ankenævnet kan afgøre sagen.
 • At få sekretariatet til at vurdere sagen, herunder: muligheder for forlig, om sagen mangler oplysninger, eller om der skal indhentes en erklæring fra en sagkyndig, hvis konflikten fx vedrører et teknisk element.
Derfor skal I altid besvare en kundeklage

I vil fra Ankenævnet modtage en mail med et link, som I skal bruge til at besvare klagen. Denne mail vil I få hver gang klageren sender en besked via bilklage.dk, og mailen indeholder også en svarfrist.

I kan også logge på www.bilklage.dk og besvare klagen derfra.

Det er meget vigtigt, at I sender jeres svar inden fristens udløb.

 • Hvis I ikke svarer, vil nævnet træffe afgørelse i sagen ud fra de oplysninger, som klageren har givet. I risikerer derfor at tabe sagen, da Ankenævnet kan opfatte jeres manglende svar, som om I er enige med kunden.
 • Kun det materiale, der uploades på www.bilklage.dk, bliver inddraget i nævnets vurdering af sagen.
 • Der er mulighed for at indgå et forlig i sagen, så I sparer sagsomkostninger på 10.000 kr. (ekskl. moms), som I skal betale, hvis I taber sagen. Dette skal dog ske, inden der er foretaget syn og skøn.
Når ankenævnet har truffet afgørelse

Hvis forbrugeren får helt eller delvist medhold, har I en frist på 30 dage til at følge afgørelsen. Dertil skal I være opmærksom på:

 • Hvis I ikke ønsker at følge nævnets afgørelse, skal I meddele dette skriftligt til nævnets sekretariat inden fristens udløb
 • Afgørelsen vil blive offentliggjort på www.bilklage.dk (udhængsskab) i 1 år, medmindre en af parterne indleder en retssag.
 • Hvis I ikke vil efterleve afgørelsen, men ikke har meddelt sekretariatet, at afgørelsen ikke vil blive fulgt eller har anmodet om at få sagen genoptaget, kan afgørelsen gennemtvinges i fogedretten. Afgørelsen vil også offentliggøres på www.bilklage.dk (udhængsskab) i 1 år.
 • Hos AutoBranchen Danmark forventer vi, at vores medlemmer efterlever Ankenævnets afgørelse, hvis ikke sagen prøves ved domstolene. Hvis sagen ikke efterleves eller prøves ved domstolene, så træffer vores bestyrelse beslutning om, hvorvidt virksomheden kan bevare sit medlemskab af AutoBranchen Danmark.

Hvornår kan en sag genoptages?

Efter en afgørelse er truffet, kan man som part anmode Ankenævnet om at genoptage sagen, hvis der er tale om ganske særlige omstændigheder. En sag kan ikke genoptages blot fordi dokumenter, som var tilgængelige på tidspunktet for sagens begyndelse, ikke er uploadet grundet forglemmelse.

Login til Ankenævnets hjemmeside

www.bilklage.dk

Brugernavn: virksomhedens e-mailadresse.

Adgangskode: står i den første mail, som I modtager fra Ankenævnet. (Koden kan ændres på ”mine brugeroplysninger”, når I er logget ind via linket i den første mail, som I modtager fra Ankenævnet)

Glemmer I jeres adgangskode, så klik på www.bilklage.dk’s forside ’Glemt adgangskode’. Herefter får I tilsendt adgangskoden på e-mail ved at indtaste jeres brugernavn.