Seks politiske nøgleområder

Vi har udvalgt seks politiske emner, som vi arbejder på at få indflydelse på

Hold ro om bilafgifterne i Danmark

Vi mener…

Læs mere

Eftermarkedet og forsikringsbranchen

Vi mener…

Læs mere

Uddannelse og arbejdskraft

Vi mener…

Læs mere

Grøn omstilling

Vi mener…

Læs mere

Infrastruktur

Vi mener…

Læs mere

Reparationsgrænsen

Vi mener…

Læs mere

Hold ro om bilafgifterne i Danmark

– Ny bilbeskatning i Danmark

Med reformen af bilafgifterne i december 2020 er der for første gang i mange år skabt ro og forudsigelighed om bilafgifterne. Afgifterne sikrer, at elbiler og andre nulemissionsbiler betaler ingen eller en meget lavere registreringsafgift helt frem mod 2035. Afgiften optrappes løbende særligt for pluginhybridbiler, hvilket sikrer, at det gradvist bliver mere attraktivt at vælge en elbil frem for en pluginhybridbil.

AutoBranchen Danmark arbejder for:

 • At bilafgifterne ikke ændres før 2025.
 • At genberegning af firmabiler afskaffes, da grønne firmabilister oplever uhørte forhøjelser af deres beskatning.
 • At sikre Motorstyrelsen tilstrækkelige ressourcer til at administrere bilafgifterne og føre målrettet kontrol med de brodne kar i branchen.

Eftermarkedet og forsikringsbranchen

Drift af system og vedligeholdelse

I Danmark findes der, modsat flere andre EU-lande, kun et system til opgørelse og taksering af forsikringsskader. Det er en fin løsning, fordi der er store driftsudgifter til denne type system. Det skaber dog også problemer, fordi Forsikring & Pension har monopol på opgørelse og taksering af skader samt udvikling og drift af systemet.

Autobranchen Danmark ønsker mere gennemsigtighed om driften og udviklingen af systemet, fordi det er af afgørende betydning for karosseriværksteder og lakerer, der indhenter 80 procent af deres omsætning gennem dette system.

Det er ikke rimeligt at Forsikring & Pension har monopol på taksering af forsikringsskader til en værdi af 7 mia. kr. årligt og samtidig kan bestemme, hvordan monopolet indrettes i form af afregningssystemet. Systemet bør udvikles og supporteres i fællesskab mellem forsikringsselskaberne og autobranchen.

Klare aftaler og vilkår

Autobranchen og forsikringsbranchen har i årevis forsøgt at skabe klarhed over processen med taksering og afregning mellem forsikringsselskaberne, værksteder og lakerer, når et beskadiget køretøj skal repareres.

Autobranchen Danmark arbejder for, at forsikringsselskaberne bliver mere afstemte med værksteder og lakerer i en fremtidig samarbejdsform. Vores forslag vil skabe en fælles forståelse for, hvad den korrekte taksering og reparationsform er.

Det er afgørende, at der fortsat er plads til fri konkurrence både i autobranchen og blandt forsikringsselskaberne. Derfor ønsker AutoBranchen Danmark, at der udvikles en fælles forståelse om de tekniske aspekter i afregningssystemet, som fortsat giver plads til fri konkurrence gennem pris og rabat.

Kvalitet og sikkerhed er et fælles ansvar

Moderne biler har et stærkt stigende antal dyre og avancerede sikkerhedssystemer. De avancerede sikkerhedssystemer afværger mange ulykker, men de kræver også store økonomiske investeringer af værksteder, der skal indkøbe specialværktøj og efteruddanne medarbejdere for at kunne vedligeholde og reparere dem.

Autobranchen Danmark arbejder for, at autobranchen og forsikringsbranchen tager et fælles ansvar for at sikre den gode kvalitet i de udførte skadesreparationer. Det skal afspejles både i forsikringsselskabernes indkøbspolitik samt hos de værksteder og lakerer, der skal udføre reparationer efter bilfabrikantens forskrifter.

Opsummering om eftermarked og forsikring
 • Fri konkurrence skal sikres gennem klare aftaler og vilkår mellem auto- og forsikringsbranche.
 • Auto- og forsikringsbranchen skal begge tage ansvar for at skadesreparationer udføres korrekt.
 • Autobranchen skal have indflydelse på systemdrift, udvikling og support af afregningssystemet.

Uddannelse og arbejdskraft

Danmark vil mangle faglærte om få år

Danmark vil mangle 60.000-70.000 faglærte i 2025. Det er et problem for autobranchen, som er afhængig af faglært arbejdskraft. Der bliver brug for flere mekanikere, autolakerere, karrosseriteknikere m.fl. på fremtidens arbejdsmarked.

Derudover er der i disse år stor konkurrence om de dygtige unge til skibsindustrien, vindmølleindustrien og andre sektorer, som kræver en høj teknisk faglighed, da maskinerne i stigende grad bliver mere specialiserede og udfordrende datamæssigt.

Flere unge på erhvervsskolerne

Vi har brug for at kunne tiltrække flere unge til erhvervsskolerne og bedre synliggøre uddannelses- og karrierevejene i autoindustrien.

Men interessen skal vækkes allerede i folkeskolen. Derfor har AutoBranchen Danmark indledt et samarbejde med Dansk Automobil Sports Union (DASU) med projektet ”Hestekræfter på skoleskemaet”. Folkeskoleelever fra 7.-10. klasse får i et 4 ugers forløb indblik i autobranchen.

På en gokartbane skal eleverne løse forskellige opgaver, såsom at samle en motor, udregne CO2 og hastighed og lave samarbejdsøvelser. I de efterfølgende timer i matematik, idræt, dansk, geografi mv. bruger de det indsamlede materiale og løser opgaver. Det giver en indsigt i branchen med det formål, at flere unge bliver opmærksom på, at jobmarkedet med biler i dag er højteknologisk og kræver både arme og hjerne skruet godt på.

Der skal også gøres en indsats for at tiltrække flere kvinder til uddannelserne. Kun ca. hver tiende ansat i autobranchen er en kvinde. Der er stort behov for at kunne tiltrække flere kvinder for at kunne rekruttere bredere.

Men både branchen og erhvervsuddannelserne har store vanskeligheder ved at tiltrække kvinder, som i høj grad skyldes, at det traditionelt er et mandsdomineret område. Men ved at gøre en ekstra indsat for at tiltrække kvinder og med overgangen til grønne og digitale biler, vil branchen blive mere attraktiv for begge køn. Der er behov for at kunne tiltrække begge køn for at løse udfordringen om arbejdskraft.

Autobranchen har brug for flere kvinder

Kun hver tiende ansat i autobranchen er en kvinde inklusiv i de administrative funktioner. Derfor skal der gøres en større indsats for at tiltrække flere kvinder til autobranchen.

Med en mandsdomineret branche, der vil mangle arbejdskraft i fremtiden, er det vigtigt at få flere kvinder ind i branchen. Der er brug for arbejdskraften, men flere kvinder i branchen vil også udfordre normerne og kreativiteten i branchen, som kan sikre en bedre og mere effektiv autobranche.

AutoBranchen Danmark gennemfører i samarbejde med erhvervsskoler over hele landet trivselsundersøgelser, der bl.a. sigter på at fastholde kvinder på erhvervsuddannelserne gennem god trivsel.

Praktikplads-krav skader erhvervsuddannelser

Politiske forslag om praktikpladskrav, også kendt som dimensionering, samt kvoter på erhvervsskolerne skader erhvervsuddannelserne. Hvis man dimensionerer auto-uddannelserne, kommer der en adgangsbegrænsning på Grundforløb 2, så elever ikke kan begynde på uddannelsen uden en praktikplads. Det kan resultere i, at færre unge vælger eller kan gennemføre en erhvervsuddannelse. Erfaringen siger nemlig at elever, som begynder på Grundforløb 2 uden en praktikplads fra starten af med stor sandsynlighed alligevel får en aftale undervejs.

I 2017 arbejdede AutoBranchen Danmark hårdt for at sikre frit optag på autolakereruddannelsen, som ellers var blevet underlagt praktikplads-krav. Hvis det arbejde ikke var lykkedes, ville uddannelsen med stor sandsynlighed være blevet lukket i dag. Der er brug for at tiltrække flere faglærte og ikke stille unødvendige forhindringer op.

Opsummering om uddannelse og arbejdskraft
 • Unge skal allerede i folkeskolen præsenteres for mulighederne i autobranchen. AutoBranchen Danmark arbejder bl.a. for det gennem et samarbejde med Dansk Automobil Sports Union.
 • Der skal etableres et stærkere samarbejde mellem virksomheder og skoler, så de unge får lettere ved at få en praktikplads.
 • Flere kvinder skal ind i autobranchen. Det arbejder AutoBranchen Danmark bl.a. for ved at sikre trivsel på erhvervsskolerne og fremhæve kvindelige rollemodeller.
 • Karrierevejene i branchen skal synliggøres for de unge gennem projekter og rollemodeller. Det vil øge ansøgningerne til erhvervsuddannelserne.

Grøn omstilling

Grøn omstilling – det grundlæggende

Klimaforandringerne udgør i dag en stor trussel for vores fremtid. Gennem FN har verden forpligtet sig til at temperaturen højst må sige 1,5 til 2 grader. Hele verden står overfor en global transformation, hvis målet skal lykkes. Det kræver blandt andet en kæmpe omstilling af hele transportsektoren, især når vi bliver flere og flere mennesker i verden, som alle skal transportere sig rundt. Så der vil ske store forandringer i autobranchen, fordi verden skal leve op til FN´s seneste målsætning, der blev besluttet i 2015 med Paris-aftalen.

I Danmark har vi politisk besluttet at reducere vores udledning af drivhusgasser med 70 procent i 2030 og være helt fossilfri i 2050. Det er ikke kun bilerne, der kommer til at bidrage til omstillingen. Det gør resten af transportsektoren også ligesom landbruget, produktion og andre industrier samt borgernes adfærd gør.

Forhenværende Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) foreslog, at der skal køre én million grønne biler på vejene i 2030. Den socialdemokratiske regering har overtaget hans målsætning om, at al salg af benzin- og dieselbiler skal ophøre i Danmark i 2030.Plug-in hybridbiler skal fortsat kunne sælges frem til 2035. Det kræver dog en ændring i EU-lovgivningen, hvilket regeringen forventer at kunne opnå. Efter 2030 skal der alene sælges el-biler og andre grønne biler i Danmark. Det er en meget ambitiøs plan, som kræver store ændringer i autobranchen.

Det er imidlertid vigtigt at huske på, at de fossile biler der sælges frem mod 2030 vil køre på de danske veje langt i ind 2040’erne, derfor må det grønne fokus ikke udelukkende rettes mod el-, brint- og hybridbiler.

AutoBranchen Danmark har det som en vigtig prioritet at bidrage til den grønne omstilling af bilparken. Men omstillingen kræver en klar politisk retning og investeringer i infrastruktur for milliarder, hvis Danmark skal nå nationale og internationale målsætninger, og hvis kunderne skal have incitament til at købe de grønneste biler. Det forventes, at transportkommissionen, ledet af fhv. Ørsted direktør Anders Eldrup, vil præsentere de økonomiske løsninger i deres samlede rapport i slutningen af 2020.

Bilforhandlere om grøn omstilling

Bilforhandlerne, som lever af og er eksperter i bilsalg og bilers drivmidler, har i en undersøgelse fra AutoBranchen Danmark i 2022 angivet, hvad de mener, der skal til for at sælge flere elbiler. De fire vigtigste pointer er større batterirækkevidde, kortere opladningstid, flere ladestandere og ro om bilafgifterne. Bilforhandlernes løsninger kræver både teknologiske landvindinger og politisk vilje. Sidstnævnte arbejder AutoBranchen Danmark dagligt på at sikre.

Omstillingen stiller også nye krav til bilforhandlere og eftermarkedet, hvor der vil være nye og anderledes krav til sælgere, værksteder og efteruddannelse af medarbejdere. Der er behov langsigtede politiske løsninger, der kan skabe en klarhed, der fordrer offentlige og private vil lave de nødvendige investeringer, som skal drive den grønne omstilling.

EU-vinklen på grøn omstilling

EU vil forbyde salg nye benzin- og dieselbiler fra 2035. Det er en vigtig milepæl, der stiller store krav til, at infrastrukturen skal tilpasses fremtidens bilpark. Samtidig får bilproducenterne bøder i millardklassen for ikke ikke at overholde EU’s krav til, hvor mange gram CO2, den enkelte producents biler må udlede.

Ligeledes opfordres politikerne til at arbejde for, at ambitionerne om grøn bilpark også kommer til at finde sted i de øvrige EU-lande.

Opsummering om grøn omstilling
 • På sigt skal der indføres roadpricing i stedet for det nuværende kludetæppe af registreringsafgifter.
 • Der skal holdes ro bilafgifterne, mens producenterne forbedrer vigtige parametre som rækkevidde, ladetid mv.
 • På den korte bane skal der sikres ro om afgifterne på de grønne biler og genberegning af firmabiler skal afskaffes, da en modarbejder den grønne omstilling.

Infrastruktur

Hårdt belastede vejstrækninger skal hjælpes

Trængslen på de danske veje vil stige i de kommende år. Tal fra Vejdirektoratet, Energistyrelsen og De Økonomiske Råd viser, at trængslen allerede er steget med 27 procent i perioden 2013-2018. Det gælder blandt andet på E45 Østjyske motorvej, E20 Fynske motorvej og i hovedstadsområdet, hvor flere veje har dét, som Vejdirektoratet kalder en kritisk belastningsgrad.

Trængslen stiger

Energistyrelsen forventer, at der vil køre 3,2 mio. biler på de danske veje i 2030. Det er en stigning fra 2,8 mio. biler i dag. Uanset om fremtidens biler er drevet af benzin, diesel, el, brint eller noget femte, kræver det plads.

Vejnettet har i flere år været under så massivt et pres, at det er gået ud over produktiviteten i samfundet, hvilket løbende er dokumenteret af blandt andre Trængselskommissionen og Rigsrevisionen. Det koster adskillige milliarder af kroner, når danskerne holder i kø. På trods af, at 90 procent af persontransporten foregår på vejnettet, har den i årevis været underprioriteret i forhold til den offentlige infrastruktur som tog, metro og letbaner. Det er nødvendigt at sikre et vejnet, der kan rumme de mange nye biler, så private og erhvervsliv ikke mister hele og halve timer pga. dårlig infrastruktur.

AutoBranchen Danmark støtter den brede politiske aftale om infrastruktur, der blev indgået i 2021. Det er afgørende, at den følges op af finansiering til de enkelte vejprojekter og at disse færdiggøres til planlagt tid.

Opsummering om infrastruktur
 • Det skal være nemt at være bilist i Danmark. Bilisterne skal have ordentlige forhold til at komme rundt i landet.
 • Landets vejnet skal udbygges i takt med udviklingen, så den trængsel, der skaber store gener for rigtig mange borgere især i morgen- og eftermiddagstrafikken nedbringes. Investeringer i vejnettet skal følge den voksende trafikmængde, så Danmark hænger bedre sammen.
 • Den brede politiske aftale om infrastruktur fra 2021 skal gennemføres planmæssigt.

Reparationsgrænsen

Genbrug af biler kan spare store mængder CO2

Før en ny bil har kørt sin første kilometer har en fossildrevet bil udledt 6-12 tons CO2, mens en elbil har udledt mellem 12 og 22 tons. Til sammenligning udleder gennemsnitsdanskeren 12 CO2 på et år.

Alligevel må biler der har fået skader for mere end 75 procent af bilens værdi ikke repareres. Det betyder, at biler bliver skrottet selvom det bedre kan betale sig at reparere dem.

Konsekvensen er flere tons ekstra CO2 og at forsikringsselskaberne skal betale en udenlandsk bilfabrikant for at levere en ny bil fremfor at lade et dansk værksted reparere bilen.

Reparationsgrænsen koster job også på værkstederne og nye lærepladser. Sunde biler bør ikke skrottes, men give ekstra arbejde på eftermarkedet.

Politikerne bør blande sig udenom

Politikerne bør ikke påvirke forholdet mellem bilejer, værksted og forsikringsselskab. De involverede parter skal frit kunne vælge om bilen skal repareres eller skrottes.

Reparationsgrænse er del af den cirkulære økonomi

Reparationsgrænsen skal afskaffes af hensyn til den cirkulære økonomi, hvor miljøbeskyttelse og genbrug sikrer et bedre klima, miljø og en bedre samfundsøkonomi. Der er i dag et godt samarbejde på tværs af autobranchen hvor reservedele gøres lettilgængelige med henblik på genanvendelse. Det skal udnyttes bedre.

Danmark bruger store ressourcer på at genbruge plast, pap og computerudstyr og meget andet. Derfor skal vi også udnytte bilerne og deres reservedele bedst muligt.

Opsummering om reparationsgrænsen
 • Reparationsgrænsen skal væk, alternativt hæves yderligere.
 • Bilejer, værksted og forsikringsselskab skal bestemme selv.
 • Skadede biler skal tænkes ind i den cirkulære økonomi.

Kontakt

Gitte Seeberg

Adm. direktør

Charlotte Brix Andersen

Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation