Landsskatteretten har i to nye afgørelser givet Skattestyrelsen ret i, at virksomheder kan nægtes adgang til momsfradrag, hvis formkravene til en faktura ikke er overholdt. Den ene afgørelse fra Landsskatteretten er offentliggjort på SKATs hjemmeside som SKM2018.542.LSR. Den anden afgørelse findes i Landsskatterettens database med journal nr. LSR2018.13-5284183.

I den ene sag manglede sælgers registreringsnummer (CVR nr.) på fakturaerne, og i den anden sag manglede der en leveringsdato for ydelserne på fakturaerne. Landsskatteretten fastslog således, at der ud fra de fremlagte fakturaer ikke var dokumentation for, at der var sket levering mod vederlag fra en afgiftspligtig person.

”Vi anbefaler afgjort, at virksomhederne i forbindelse med modtagelse af købsfakturaer sikrer sig, at fakturaerne indeholder de oplysninger, som en faktura skal indeholde ved køb af momspligtige leverancer. Ellers risikerer man at komme i en situation, hvor man skal bruge tid på at skulle bevise, at leverancerne har fundet sted, og at man har handlet med en afgiftspligtig person,” siger advokat Diana Mønniche fra Bachmann/Partners Advokataktieselskab. Gennem sine juridiske kurser og oplæg, er hun en god bekendt at AutoBranchen Danmarks medlemmer.

Diana Mønniche har i det efterfølgende listet op, hvad en faktura som udgangspunkt skal indeholde for at leve op til momsbekendtgørelsens § 58, stk. 1:

  • Fakturadato
  • Fakturanummer
  • Sælgers navn, adresse og CVR-/se-nummer
  • Købers navn og adresse
  • Mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser
  • Leveringsdato, hvis den ikke er den samme som fakturadato
  • Momsgrundlaget og pris pr. enhed uden moms
  • Gældende momssats
  • Det momsbeløb, der skal betales.

”Landsskatterettens afgørelser er bevis på, at Skattestyrelsen løbende træffer afgørelser om nægtelse af fradrag for købsmoms, når de fremlagte fakturaer ikke opfylder de indholdsmæssige fakturakrav i momsbekendtgørelsen. Det er derfor afgørende, at virksomheder i autobranchen i forbindelse med bogføringen tjekker, at købsfakturaerne opfylder formkravene, da der ellers er risiko for, at Skattestyrelsen nægter virksomheden fradrag for købsmoms”, siger Diana Mønniche.

Hvis ikke alle ovenstående oplysninger fremgår af fakturaerne, anbefaler Diana Mønniche, at man straks tager kontakt til sælger og får vedkommende til at udstede en ny faktura, der opfylder formkravene.

”Det er nemmest at få en korrekt faktura, inden der er betalt for leverancen frem for at skulle have fat i en sælger to år efter en levering, hvor sælger måske har lukket sin virksomhed,” siger hun.