Bilforhandlere

Forhandler tabte sag om indregistrering af 81 demobiler

For to måneder siden faldt der afgørelse i en sag omhandlende en bilforhandler, som skulle betale yderligere registreringsafgift af 81 biler.  

De berørte biler var afgiftsberettiget efter mindstebeskatningsordningen, hvilket betyder at importprisen bliver tillagt en mindsteavance på 9 procent. Efter de daværende regler i registreringsafgiftslovens § 8, stk. 1, kunne afgiftsberigtigelse af nye biler bestemt til en bilforhandlers eget brug, demobiler, foretages på baggrund af en “mindstebeskatningspris”, der svarede til importørens indkøbspris tillagt 9 procents avance og moms. Denne beregnede værdi var således den lavest mulige afgiftspligtige værdi, som et køretøj kunne indregistreres til i Danmark, og herefter ville bilen kunne videresælges uden yderligere registreringsafgift til en slutbruger. 

Bilerne var dermed indregistreret til den mindst mulige værdi, som et køretøj kunne indregistreres til, og bilerne kunne herefter sælges til slutbrugerne uden yderligere registreringsafgift. Det er dog imidlertid et krav for, at salget kan ske uden yderligere betaling af registreringsafgift, at bilforhandleren reelt havde anvendt bilerne til prøvekørsel og udlån forud for salget af bilerne til slutbrugerne. 

Jurist hos AutoBranchen Danmark, Naser Al-Zakta, forklarer om dommen: 

”Det var bilforhandlerens synspunkt, at slutsedlerne udgjorde løbende arbejdsdokumenter, og at datoangivelserne i slutsedlerne ikke kunne tillægges betydning for fastlæggelsen af aftaletidspunktet. Retten fandt, at en slutseddel efter en sædvanlig forståelse må anses for udtryk for en skriftlig købsaftale, og bilforhandlerens synspunkt blev derfor ikke tillagt betydning. For så vidt angår de omhandlede biler fandt retten, at bilerne ikke reelt havde været anvendt af bilforhandleren til demokørsel.” 

Kontakt

Juridisk hotline