AutoBranchen Danmarks vedtægter

Opdateret juni 2023

Navn og formål

§ 1
Foreningens navn er ”AutoBranchen Danmark”.

Stk. 2
Foreningens hjemsted er København.

§ 2
Foreningens formål er at samle, varetage og udvikle de faglige, økonomiske og juridiske interesser for virksomheder i autobranchen og hertil beslægtede brancher.

Stk. 2
I foreningen kan optages virksomheder inden for lakerings-, rustbeskyttelses-, industrilakerings- og overfladebehandlingsbranchen og virksomheder, der har til formål at sælge, udleje, at være leasinggiver, at være agent, servicere eller behandle motorkøretøjer, samt udstyr og reservedele hertil.

Stk. 3
Foreningen beskæftiger sig med opgaver af almen betydning for medlemmerne, og orienterer, vejleder og assisterer medlemmerne om lovgivning, sædvaner, kutymer, god forretningsskik og lignende.

Stk. 4
Foreningen repræsenterer medlemmerne overfor myndigheder, andre organisationer, offentligheden, medkontrahenter og eventuelle modparter.

Medlemskab

§ 3
Foreningen består af to sektioner: Salg og Eftermarked. Virksomheder bliver ved deres indmeldelse i Foreningen placeret i den relevante sektion på baggrund af virksomhedens registrering i CVR-registret.

Stk. 2
Hvis der er tvivl om hvilken sektion en virksomhed skal placeres i, herunder om registreringen i CVR-registret er korrekt, afgøres dette af sekretariatet.

Stk. 3
Hvis sekretariatet ikke kan træffe en afgørelse om, hvilken sektion en virksomhed skal placeres i, træffer bestyrelsen en afgørelse i sagen. Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet vurdering af virksomhedens primære forretningsområde.

Stk. 4
Medlemskab af foreningen for koncernforbundne virksomheder forudsætter, at alle koncernforbundne virksomheder, som driver virksomhed under samme CVR branchekode, er medlem. Med koncernforbundne virksomheder forstås virksomheder, hvor samme ejerkreds har bestemmende indflydelse, eller hvor virksomhederne har en fælles ledelse.

§ 4
En virksomheds ansøgning om medlemskab behandles efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen. I tvivlstilfælde afgør bestyrelsen, om virksomheden kan tilbydes medlemskab.

§ 5
Medlemmer af foreningen forpligter sig til at følge de til enhver tid fastsatte retningslinjer og vedtagne beslutninger truffet af foreningens ledende organer.

§ 6
Medlemsvirksomheden skal til enhver tid oplyse, hvem der repræsenterer virksomheden i foreningen.

Kvalitets- og kontrolordninger

§ 7
Medlemsvirksomheder har pligt til at opfylde de til enhver tid gældende kvalitets- og kontrolbestemmelser, samt optagelseskrav for at blive og forblive medlem af foreningen,
samt opfylde de af foreningen fastsatte kvalitetsnormer for god kundebetjening i velegnede lokaler.

§ 8
Medlemskab af foreningen forudsætter, at virksomheder er i besiddelse af lovbestemte og gyldige tilladelser, der kræves for udførelse af den pågældende virksomhed. Foreningen kan forlange dokumentation herfor.

Stk. 2
Der kan i forbindelse med indmeldelse tildeles en medlemsvirksomhed en frist til at få bragt nødvendige
gyldige tilladelser i orden samt en frist for virksomheden til at tilslutte sig de obligatoriske kvalitets- eller kontrolordninger.

§ 9
Medlemsvirksomhederne er berettiget til at anvende de af foreningens logoer, der tilkommer medlemsvirksomheder i den pågældende sektion og virksomheder tilmeldt de pågældende kvalitets- og kontrolordninger.

Særligt medlemskab

§ 10
Virksomheder, personer, konsulenter eller foreninger i andre brancher og erhvervsområder med tilknytning til autobranchen, kan tilknyttes foreningen ved associeringsaftale.

Stk. 2
Sekretariatet godkender associering for de enkelte ansøgere samt fastsætter de nærmere retningslinjer for
deres interessevaretagelse i henhold til § 2, stk. 3 afhængig af deres interessefællesskab med foreningen.

Stk. 3
En virksomhed kan optages som passivt medlem, hvis virksomheden tidligere har været aktivt medlem af
foreningen, eller medlem af en af de stiftende foreninger. Optagelse som passivt medlem sker på vilkår som fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 4
Bestyrelsen kan tildele æresmedlemskab til en person, som repræsenterer en medlemsvirksomhed eller har repræsenteret en sådan, og som har ydet en særlig indsats for branchen. Æresmedlemskab tildeles på vilkår fastsat af bestyrelsen.

Indskud og kontingent

§ 11
Generalforsamlingen kan fastsætte et indskud for nye medlemmer på bestyrelsens indstilling.

§ 12
Hvert medlem betaler et årligt kontingent til foreningen. Kontingentets størrelse og beregningsgrundlag fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling og indføres herefter i foreningens kontingentregulativ.

Stk. 2
Kontingentet for sektionerne Salg og Eftermarked beregnes efter samme regler og på samme grundlag.
Betalingen for ydelser ud over basismedlemskab fastsættes af sekretariatet.

Stk. 3
Kontingentet betales forholdsmæssigt fra starten af den måned, hvori optagelse sker.

Stk. 4
Hvis en virksomhed er slettet af foreningen på grund af restance, afgør sekretariatet om en ny virksomhed, som har personsammenfald med den udmeldte virksomhed eller koncerns ejer-/ledelseskreds, kan indmeldes i foreningen, inden samtlige restancer hos den slettede virksomhed er
indbetalt. Hvis sekretariatet ikke kan træffe en afgørelse, forelægges sagen for bestyrelsen. Bestyrelsen træffer herefter afgørelse i sagen.

Stk. 5
Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingentet for særlige medlemskaber jf. § 10.

Indberetning og oplysningspligt

§ 13
Foreningens medlemmer har pligt til at besvare henvendelser fra foreningen. Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer.

Stk. 2
Foreningens medlemmer har pligt til at underrette foreningen, hvis der sker virksomhedsoverdragelse eller ændringer af betydning for medlemskabet hos foreningen.

Stk. 3
Alle medlemmer har pligt til at indberette oplysninger til brug for beregning af kontingentets størrelse. Foreningen kan forlange oplysninger dokumenteret af revisor.

Stk. 4
Foreningen fastsætter medlemsvirksomhedens kontingentgrundlag skønsmæssigt, hvis medlemmet ikke
indsender oplysninger til brug for kontingentberegningen. Et skønsmæssigt fastsat kontingent kan reguleres på næste opkrævning, hvis medlemmet indsender korrekte oplysninger og anmoder om regulering senest 14 dage efter kontingentets betaling.

Ophør af medlemskab

§ 14
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen med seks måneders varsel til udgangen af et halvår, henholdsvis pr. 30. juni eller 31. december.

§ 15
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når virksomheden, dens indehaver(e) eller ansvarlige leder(e) har gjort sig skyldig i væsentlig og strafbar forsætlig overtrædelse af landets love eller af skrevne eller uskrevne bestemmelser om god forretningsskik.

Stk. 2
Eksklusion eller sletning af en medlemsvirksomhed fritager ikke medlemsvirksomheden for betaling af forfaldent kontingent, bidrag og indbetaling til garantifond eller andre til foreningen skyldige beløb.

Stk. 3
Bestyrelsens beslutning om eksklusion kræver 2/3 majoritet i forhold til de fremmødte.

Stk. 4
Et medlemskab kan bringes til ophør, når virksomheden er erklæret konkurs, eller der er åbnet forhandling om tvangsakkord, eller det ved forgæves foretagelse af udlæg er konstateret, at virksomheden er ude af stand til at opfylde sine forpligtelser.

Stk. 5
Foreningens direktør kan bringe et medlemskab til ophør når:

 • Et medlem har forfalden og ubetalt kontingent til
  foreningen, der på trods af et skriftlig påkrav pr.
  brev eller mail fra foreningen, fortsat ikke er betalt.
 • Et medlem har forfalden og ubetalt gæld for en
  ydelse som foreningen har leveret til medlemmet.
 • Et medlem, der modarbejder eller på anden måde
  skader foreningens interesser.
 • Et medlem, der gentagne gange ikke reagere på
  foreningens henvendelser.
 • Et medlem ikke følger den rådgivning der ydes til
  medlemmet.

Stk.6
Et medlem, der er i restance, har hverken krav på foreningens ydelser eller stemmeret.

§ 16
En virksomhed, som er meldt ud eller ekskluderet af foreningen, skal betale et nyt indskud, samt en eventuel restance til foreningen, inden virksomheden kan genoptages som medlem i foreningen.

§ 17
Virksomheder, der er udmeldt eller ekskluderet af foreningen, har ikke krav på tilbagebetaling af eventuelt indskud eller udbetaling af nogen andel af foreningens formue.

§ 18
Virksomheder, der er udmeldt eller ekskluderet, har pligt til omgående at stoppe enhver anvendelse af foreningens registrerede navn og logo.

Stk. 2
Det påhviler virksomheder, der er udmeldt eller ekskluderet, at destruere formularer og tryksager m.v., som bærer foreningens navn eller logo, jf. retningslinjer, fastsat af bestyrelsen. Skilte og lignende, som er indkøbt hos eller modtaget fra foreningen, returneres til foreningen.

  Generalforsamling

  §19
  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

  Stk. 2
  Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal på en af bestyrelsen fastsat adresse i Danmark.

  Stk. 3
  Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal udsendes mindst 3 uger før generalforsamlingens
  afholdelse. Indkaldelsen skal være skriftlig og indeholde oplysninger om tid og sted, samt dagsorden for
  generalforsamlingen.

  Stk. 4
  Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Årsregnskab og budget
  4. Fastsættelse af kontingent og indskud for ordinære
   medlemmer
  5. Valg af bestyrelse samt suppleanter
  6. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer
  7. Eventuelt

   Stk. 5
   Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være foreningen i hænde senest ved udgangen af 1. kvartal

   Stk. 6
   Bestyrelsen kan beslutte, at deltagelse i generalforsamlinger kan/skal ske uden fysisk fremmøde, men med deltagelse via telefon, en mødetjeneste med mulighed for kameraforbindelse til og fra deltagere eller anden elektronisk deltagelsesformat. Bestyrelsen fastsætter i indkaldelsen til generalforsamlingen krav til, hvorledes deltagelse i møde uden fysisk fremmøde konkret skal ske. Svigter teknikken under mødets afholdelse, således at forbindelse til en eller flere medlemmer mistes, skal dette, medmindre dirigenten
   eller et flertal af mødedeltagerne beslutter andet, ikke betyde, at mødet skal udsættes.

   Stk. 7
   Generalforsamlingerne ledes af den af generalforsamlingen valgte dirigent. Bestyrelsen er pligtig til at fremkomme med forslag til dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål med hensyn til sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater, medmindre dirigenten måtte finde
   anledning til at henvise spørgsmålets afgørelse til generalforsamlingen.

   Afstemningsregler

   § 20
   Medmindre andet fremgår af vedtægterne afgøres alle afstemninger ved simpelt flertal, bortset fra
   vedtægtsændringer, som kræver 2/3 majoritet blandt de afgivne stemmer.

   Stk. 2
   Afstemningsmåden er håndsoprækning medmindre skriftlig afstemning bestemmes af dirigenten eller begæres af mindst fem medlemmer.

   Stk. 3
   Stemmevægt beregnes efter følgende skala: For hver 1.000 kr. betalt kontingent kalenderåret før generalforsamlingens afholdelse udløses en stemme. For medlemsvirksomheder optaget samme år som generalforsamlingens afholdelse beregnes antallet af stemmer på optagelsesdagen.

   Stk. 4
   På generalforsamlingen er en medlemsvirksomhed berettiget til at stemme ved fuldmagt for højst en anden virksomhed. En sådan fuldmagt skal tilstilles foreningens sekretariat senest tre arbejdsdage forud for generalforsamlingen for at være gyldig.

   Stk. 5
   Fuldmagter, der ikke godkendes som følge af eksempelvis for sen modtagelse, ufuldstændighed eller overtallighed, returneres snarest muligt til indsenderen med bemærkning om årsagen til manglende notering. Eventuelle tvivlsspørgsmål om en fuldmagts gyldighed afgøres af dirigenten.

   Stk. 6
   På generalforsamlinger og årsmøder har aktive medlemmer tale- og stemmeret, mens passive medlemmer kun har taleret. Associerede medlemmer har hverken tale- eller stemmeret.

   Ekstraordinær generalforsamling

   § 21
   Ekstraordinær generalforsamling kan kræves afholdt af formanden, en enig bestyrelse, eller hvis mindst 1/3 af foreningens samlede antal medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet.

   Stk.2
   Indkaldelse til ekstraordinær sker ved bestyrelsens foranstaltning og foretages efter samme regler og varsel som til ordinær generalforsamling. Når særlige forhold gør sig gældende, kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med kortere varsel, dog minimum 14 dage.

   Stk. 3
   Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal være udsendt senest 4 uger efter at en anmodning efter stk. 1 foreligger.

   Stk. 4
   Beslutninger træffes efter samme regler som på den ordinære generalforsamling.

   Bestyrelsen

   § 22
   Bestyrelsen består af 11 faste medlemmer og minimum to suppleanter. Tre bestyrelsesmedlemmer vælges af sektion Eftermarked og otte vælges af sektion Salg på generalforsamlingen. Mindst én af de af sektion Salg valgte medlemmer skal være brugtbilhandler.

   § 23
   Valgperioden for de elleve valgte medlemmer af bestyrelsen er to år. Suppleanten/-erne vælges for et år ad gangen.

   Stk. 2
   For at sikre kontinuitet i bestyrelsens arbejde er ca. halvdelen af bestyrelsens medlemmer er på valg hvert år, således at 5 medlemmer er på valg det ene år og 6 medlemmer på valg det efterfølgende år

   Stk. 3
   Genvalg af de valgte medlemmer kan finde sted, dog således at et medlem af bestyrelsen maksimalt kan fungere i seks år på hinanden følgende valgperioder.

   Stk. 4
   Genvalg kan herefter først finde sted, når den pågældende ikke har været medlem af bestyrelsen i én periode på to år.

   Stk. 4
   Ved valg til formand/næstformand nulstilles ancienniteten, hvorfor periodebegrænsningen i stk. 3 ikke gælder for disse poster.

   Stk. 5
   Genvalg kan herefter først finde sted, når den pågældende ikke har været medlem af bestyrelsen i én periode på to år.

   § 24
   Valgbar til bestyrelsen er personer, som både er aktive og medarbejdende indehavere, bestyrelsesmedlem i, direktør eller ledende medarbejder i en medlemsvirksomhed. Bestyrelsen kan desuden under særlige omstændigheder udpege 1 person som eksternt bestyrelsesmedlem. Personen, der bliver udpeget, skal have erfaring og indsigt i branchen med henblik på at styrke bestyrelsen som helhed.
   Det udpegede medlem er underlagt samtlige bestemmelser i vedtægterne, som gælder for de øvrige
   bestyrelsesmedlemmer, herunder valgperioden. Udpegning af et eksternt bestyrelsesmedlem ændrer i øvrigt hverken på bestyrelsens sammensætning eller antallet af bestyrelsesmedlemmer, der fortsat vil være 11 faste medlemmer og minimum to suppleanter.

   Stk. 2
   Når forudsætningerne for valgbarhed til bestyrelsen ikke længere er opfyldt, ophører tillidshvervet straks. Ved ophør af medlemskab af foreningen, udtræder det pågældende bestyrelsesmedlem af bestyrelsen.

   Stk. 3
   Til bestyrelsen kan (kun) vælges den person, der er defineret i § 24. Ingen virksomhed eller koncernforbundne virksomheder, kan være repræsenteret af mere end én person i bestyrelsen.

   § 25
   I tilfælde af at et bestyrelsesmedlem fratræder i en valgperiode, indtræder suppleanten indtil førstkommende generalforsamling. Her vælger generalforsamlingen et nyt bestyrelsesmedlem for den resterende del af valgperioden.

   § 26
   Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende møde efter den ordinære generalforsamling i hvert foreningsår med formand og næstformand. Formanden og næstformanden kan ikke være fra samme sektion. Fratræder formanden eller næstformanden i valgperioden, vælger bestyrelsen en ny formand eller næstformand for den resterende valgperiode.

   § 27
   Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

   Stk. 2
   Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen, herunder formand eller næstformand er til stede. Er et medlem af bestyrelsen forhindret i at deltage, kan den pågældende ved skriftlig fuldmagt bemyndige et andet bestyrelsesmedlem til at møde og stemme for sig.

   Stk. 3
   Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af vedtægterne. Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved formandens fravær er næstformandens stemme afgørende.

   § 28
   Bestyrelsesmøde afholdes så vidt muligt fire gange årligt, samt når formanden eller fire af bestyrelsens medlemmer anser det fornødent. Både suppleanter og bestyrelsesmedlemmer kan indkaldes til bestyrelsesmøder.

   Stk. 2
   Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal ske med mindst 14 dages varsel.


   § 29
   Bestyrelsen fastsætter regler for hvornår og i hvilket omfang medlemmer af bestyrelsen og udvalgene samt andre, som udpeges til at påtage sig arbejde i foreningens tjeneste, får de hermed forårsagede udgifter dækket.


   Stk. 2
   Bestyrelsen fastsætter regler og vilkår for foreningens udbetaling af diæter samt formandshonorar.


   § 30
   Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og underudvalg og supplere sig selv med yderligere assistance efter behov. Hvert udvalg skal minimum have tre medlemmer.

   Stk. 2
   Bestyrelsen udpeger en formand blandt bestyrelsesmedlemmerne for hvert udvalg. Udvalgsformanden sammensætter herefter udvalgene i samarbejde med AutoBranchen Danmarks sekretariat.


   Stk. 3
   Udvalget er forpligtet til at informere bestyrelsen om udvalgets arbejde.

   Stk. 4
   Bestyrelsen fastsætter regler for hvornår og i hvilket omfang medlemmer af udvalgene, får dækket de udgifter der måtte være forbundet med udvalgsarbejde.

   Administration og ledelse

   § 31
   Formanden har sammen med bestyrelsen ansvaret for foreningens virksomhed.

   Stk. 2
   Den daglige administration, som udøves på grundlag af bestyrelsens vedtagne budget, forestås af en direktør, som antages af bestyrelsen.


   Stk. 3
   Direktøren har ansvaret for foreningens daglige drift, herunder foreningens kasse- og regnskabsvæsen, og
   antager administrationskontorets personale.

   § 32
   Foreningen tegnes af direktøren eller formanden. Ved væsentlige dispositioner samt ved dispositioner over fast ejendom kræves der ¾ flertal i bestyrelsen eller vedtagelse på en generalforsamling, hvorefter formanden kan tegne foreningen.

   Stk. 2
   Foreningens formue skal anbringes i solide pengeinstitutter eller let realisable værdipapirer, der skal noteres på foreningens navn. Til anbringelse på anden måde kræves der ¾ flertal i bestyrelsen eller vedtagelse på en generalforsamling, hvorefter formanden kan tegne foreningen.

   Regnskab og revision

   § 33
   Regnskabsåret er kalenderåret. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse på den ordinære
   generalforsamling.

   Stk. 2
   Revision og kassekontrol foretages af en af bestyrelsen valgt autoriseret revisor.

   § 34
   Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de i foreningen påhvilende forpligtelser.


   § 35
   Bestyrelsen fastsætter foreningens betalingsbetingelser samt regler for inddrivelse af restancer.

   Ankenævn og garantiordninger

   § 36
   Foreningen kan oprette eller tilslutte sig ankenævn og/eller garantiordninger efter bestyrelsens beslutning.

   Stk. 2
   Medlemsvirksomhederne er forpligtet til at yde de af generalforsamlingen fastsatte bidrag til ankenævn og garantifonde samt forpligtet til at afholde de af ankenævnene pålagte sagsomkostninger.

   Stk. 3
   Medlemsvirksomhederne har som udgangspunkt pligt til at efterleve en af et ankenævn truffet afgørelse.
   Medlemsvirksomheden har dog ret til at få prøvet en afgørelse ved domstolene.

   Stk. 4
   Ved manglende efterlevelse af en ankenævnsafgørelse – også efter eventuel domstolsprøvelse – kan virksomhedens medlemskab bringes til ophør ved bestyrelsens beslutning om eksklusion.

   Opløsning af foreningen

   § 37
   Foreningen kan kun opløses, hvis der er angivet forslag herom til en lovligt indvarslet generalforsamling. Her skal være fremmødt mindst 2/3 af det antal stemmer, der tilkommer samtlige medlemmer, og forslaget om opløsning kan herefter kun vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

   Stk. 2
   Der kan ved spørgsmål om foreningens opløsning ikke afgives stemme ved fuldmagt.

   Stk. 3
   Hvis der ved en generalforsamling med forslag om opløsning af foreningen ikke fremmøder mindst 2/3 af det antal stemmer, der tilkommer samtlige medlemmer, men 2/3 af de afgivne stemmer er for en opløsning, kan der indkaldes til ny generalforsamling med samme dagsorden. Ved denne generalforsamling kan opløsningen – uanset hvor mange, der er mødt – vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Samtidig med beslutning om opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om, hvad der skal ske med foreningens formue og påhvilende forpligtelser.

   Stk. 4
   Foreningens forpligtelser i forhold til medarbejdere, det offentlige og nødvendig drift skal altid tilgodeses forlods indtil en opløsning af foreningen.

   Stk. 5
   Hvis foreningen fusionerer med en eller flere andre foreninger betragtes en sådan fusion ikke som en opløsning. Vedtagelse af en fusion sker efter reglerne om vedtægtsændringer.

   Ikrafttræden

   Nærværende vedtægter er besluttet på AutoBranchen Danmarks generalforsamling den 06. juni 2023 og træder i kraft med det samme.