Bilforhandlere

Krav til at pålægge medarbejdere coronapas og test

Her kan du læse under hvilke krav, du kan kræve at se coronapas og bede ansatte blive testet. Samtidig suspenderes arbejdsgiverperioden ved covid-19 fravær.  

Som AutoBranchens ArbejdsgiverForening (ABAF) tidligere har skrevet om, har en lov, der giver arbejdsgivere flere beføjelser til at undgå smittespredning på arbejdspladsen, været lige på trapperne.

Folketinget har den 25. november 2021 vedtaget en lov, der giver arbejdsgivere adgang til at pålægge lønmodtagere at skulle vise coronapas, test for covid-19 mv.

Loven trådte i kraft den 26. november 2021 og har til formål at give arbejdsgivere en klar lovhjemmel til at pålægge medarbejdere at forevise coronapas, så længe covid-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom. Herudover genindføres reglerne fra den tidligere gældende testlov, der gav arbejdsgivere adgang til at pålægge medarbejdere at blive testet for covid-19 og at blive oplyst om testens resultat.

Som noget nyt vil arbejdsgivere desuden få adgang til at pålægge medarbejdere at benytte selvtest på arbejdspladsen i det omfang, at selvtesten er CE-godkendt og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne.

Loven ophæves den 11. december 2021, medmindre Beskæftigelsesministeren beslutter at udskyde ophævelsen, hvilket kan ske under særlige omstændigheder, fx hvis perioden, hvor covid-19 anses for en samfundskritisk sygdom, forlænges.

Medlemmer af AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefales at tage kontakt til ABAF, hvis man har spørgsmål til artiklen eller generelt om arbejdsgivers håndtering af covid-19 på arbejdspladsen.

Forevisning af coronaps:

Loven giver arbejdsgiverne en klar lovhjemmel til at pålægge medarbejdere at forevise coronapas, så længe covid-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom.

Arbejdsgiveren skal skriftligt informere de berørte medarbejdere om, at de vil blive pålagt forevisning af coronapas, og arbejdsgiveren skal samtidig anføre begrundelsen herfor – nemlig at covid-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Der er ikke pligt til at give anden begrundelse, og der gælder ikke et yderligere saglighedskrav.

Hvis kravet om coronapas indebærer, at medarbejderen skal testes for covid-19, fx fordi medarbejderen ikke er vaccineret, finder reglerne om pålæg om coronatest anvendelse. Det betyder blandt andet, at testen så vidt muligt skal gennemføres inden for sædvanlig arbejdstid, og at medarbejderen – såfremt dette ikke er muligt – skal kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen. Du kan læse mere om pålæg af test nedenfor. Bemærk at hvis coronatesten er afledt af kravet om coronapas, vil der i denne situation ikke gælde et saglighedskrav.

Et pålæg at vise coronapas kan samtidig indeholde et pålæg om test, for den/de medarbejdere, der ikke er vaccineret eller har været smittet indenfor de sidste seks måneder. Der skal således ikke udarbejdes to selvstændige pålæg for henholdsvis coronapas og test.

Pålæg af coronatest:

Med loven genindføres den tidligere testlov, der giver arbejdsgivere ret til at pålægge en medarbejder at blive testet for covid-19, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte, herunder arbejdsmiljøhensyn eller væsentlige driftsmæssige hensyn, der foreligger i relation til den pågældende virksomhed.

Arbejdsgiveren får ligeledes ret til at pålægge en medarbejder hurtigst muligt at oplyse om resultatet af en test samt tidspunktet for testen, hvis medarbejderen er testet positiv for covid-19. Oplysningspligten kan pålægges både i situationer, hvor testen er pålagt, og hvor en test tages af medarbejderen af egen drift uden et forudgående arbejdsgiverpålæg.

Arbejdsgiveren skal skriftligt skulle informere medarbejderen om, at denne pålægges at blive testet for covid-19 samt angive en begrundelse for pålægget. Et pålæg om test skal tjene et konkret formål og være proportionalt, ligesom det ikke må være til unødig ulempe for medarbejderen.

Ifølge bemærkningerne til lovforslaget vil det som udgangspunkt ikke vil være sagligt at pålægge en vaccineret medarbejder at blive testet for covid-19, da vaccinerede medarbejdere er bedre beskyttet mod covid-19 og er mindre smittefarlige. Hvis der foreligger særlige omstændigheder, vil det imidlertid være anbefalet af myndigheder eller endda i visse tilfælde et krav, at også personer, der er beskyttet mod covid-19 i forvejen, tillige lader sig teste. I så fald kan det være fuldt ud i overensstemmelse med saglighedskravet, at arbejdsgiver pålægger test. Også her vil myndigheders regler, retningslinjer og anbefalinger kunne lægges til grund. Dette kan eksempelvis være ved et større smitteudbrud på virksomheden, eller hvis test er en forudsætning i forbindelse med en tjenesterejse, hvor indrejse til et andet land er betinget af test også for vaccinerede.

En test pålagt af arbejdsgiveren skal så vidt muligt gennemføres inden for sædvanlig arbejdstid. Såfremt det ikke er muligt, skal medarbejderen kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen. Derudover skal medarbejderen have dækket eventuelle rimelige udgifter i forbindelse med gennemførelsen af en pålagt test.

Informationen om at medarbejderne pålægges forevisning af coronapas eller test, skal i overensstemmelse med relevant lovgivning og eventuelle overenskomster og aftaler tilgå medarbejderne via tillidsrepræsentanter, repræsentanter i samarbejdsudvalg mv. eller via en arbejdsmiljørepræsentant.

Det kan få ansættelsesretlige konsekvenser, hvis en medarbejder ikke efterkommer et pålæg om forevisning af coronapas eller et pålæg om test. Kontakt altid ABAF for en konkret vurdering, hvis du påtænker at opsige eller bortvise en medarbejder, der ikke efterkommer et pålæg om forevisning af coronapas eller test.

Ny trepartsaftale suspenderer arbejdsgiverperioden ved covid-19 fravær:

Foruden vedtagelsen af ovenstående, har regeringen og arbejdsmarkedets parter den 23. november indgået en trepartsaftale, der igen midlertidigt suspenderer arbejdsgiverperioden ved fravær, der skyldes covid-19. Aftalen genindfører også den midlertidige ordning om barselsdagpenge til forældre, der må blive hjemme for at passe deres børn på grund af covid-19. Dette sker for at hjælpe de arbejdsgivere og forældre, der bliver ramt på grund af den stigende smitte med covid-19. ABAF har sammen med Dansk Erhverv længe presset på for at få genindført ordningen, og vi er selvsagt glade for, at det nu sker.

De nye regler kommer til at træde i kraft med tilbagevirkende kraft fra den 23. november 2021 og ophører den 28. februar 2022. Aftaleparterne er enige om at mødes igen i januar 2022 med henblik på at drøfte status på ordningen. En forlængelse kan derfor ikke udelukkes, hvis covid-19 stadig måtte være en samfundskritisk sygdom til den tid.

Aftalen skal nu udmøntes i et lovforslag, der skal vedtages af Folketinget. Lovforslaget forventes vedtaget som en hastelov. ABAF vil orientere medlemmerne om de nærmere detaljer i aftalen, når aftalen som forventet er vedtaget ved lov.

AutoBranchen Danmark har udarbejdet to blanketter, der kan bruges til at pålægge medarbejdere at blive testet og at fremvise coronapas. Du finder de to blanketter på i vores samling af formularer til branchen i kategorien “øvrige dokumenter”.

Kontakt

Juridisk hotline