Bilforhandlere

Ny købelov tager for alvor form og medfører direkte konsekvenser for den danske autobranche

En ny købelov begynder at tage form i Danmark, og den får på en række områder betydning for autobranchen. Forude venter stadig den endelige vedtagelse, inden den reviderede købelov træder i kraft 1. januar 2022. Herunder løber jeg de punkter igennem, som vil komme til at berøre alle, der sælger biler (og andre varer) i Danmark.

Formodningsperioden fordobles

Den største ændring i lovforslaget handler om formodningsperioden, der fordobles fra seks til 12 måneder. Det er en ufravigelig EU-direktivbestemt ændring, som altså (desværre) skal indføres.

Reglen betyder, at det er bilforhandleren som i formodningsperioden på 12 måneder skal løfte bevisbyrden for, at en påberåbt mangel ikke er en mangel omfattet af reklamationsretten, og dermed var til stede eller under opsejling på leveringstidspunktet.

Hvordan sikre I jer bedst ved 12-måneders perioden?

Stramningen vil være en betydelig omstilling for vores branche. Formodningsperioden gælder alle forbrugerkøb af biler og kan, ligesom den toårs reklamationsret, ikke fraskrives. Især ved salg af brugte biler skal man derfor sikre sig så godt så muligt, at bilens stand er fastslået på salgstidspunktet, så der kommer færrest mulige efterfølgende tvister.

Dette kan fx gøres ved grundigt at gennemgå bilen inden levering og dokumentere gennemgangen. Man kan eventuelt få en tredjepart til at foretage en brugtvognstest af bilen, gemme udskrifter om motorfejl, gennemgå bilens skadeshistorik, servicehistorik og tjekke DMR for eksempelvis restgæld i køretøjet.

Hvis bilens stand er belyst og dokumenteret grundigt på leveringstidspunktet, vil man som sælger stå langt bedre i en eventuel tvist om, hvorvidt en mangel var til stede på leveringstidspunktet.

Reklamationsret på to år fastholdes

Denne del er jeg overordnet set glad for. Regeringen har valgt at tilsidesætte et mindretals, Forbrugerrådet Tænks og FDM’s ønske om, reklamationsperioden skulle udvides til seks år på både nye og brugte biler.

Lovforslaget foreslår i stedet, at reklamationsperioden fastholdes på de nuværende to år, hvilket giver rigtig god mening ud fra modargumentet om, at en forlænget reklamationsperiode ville betyde, at producenterne så ville lave mere holdbare produkter.

Da det sjældent er producenten selv, der sælger produktet, men en mellemhandler, giver argumentet ikke mening. Her skal man i stedet have fat i producenterne og producentgarantierne og den vej igennem lave klare regler for producentgarantier, genanvendelse og holdbarhed.

En forlængelse af reklamationsretten ville efter min vurdering blot betyde, at bilforhandlere skulle håndtere og acceptere flere reklamationssager med flere omkostninger til følge, hvilket i sidste ende ville betyde, at forhandlerne måtte hæve priserne på deres biler, så de kunne tåle de forhøjede omkostninger til reklamationssager.

Vi fik ændret flere ting

AutoBranchen Danmark og andre interessentorganisationer benyttede høringsperioden til at gøre opmærksom på nogle uhensigtsmæssigheder i købeloven, som vi gerne så ændret.

Vi gjorde bl.a. gældende, at der skulle være lempeligere regler for at opkræve undersøgelsesgebyrer, at der skulle gælde en række særregler for salg af brugte varer/biler, herunder pligten til at opdatere bilens software i to år.

Vi er ikke kommet igennem med alt, men regeringen og Justitsministeriet har alligevel lyttet til os på en række punkter. Følgende punkter er med i lovforslaget:

  • Ifølge de nuværende regler har en sælger ret til at ophæve en handel, hvis det vil koste sælger uforholdsmæssigt meget set i forhold til varens pris at afhjælpe manglen på fx en bil. Her har loven ikke tidligere taget højde for sælgerens samlede omkostninger til tidligere reklamationer på varen. Det bliver nu indskrevet i købeloven, at:  ‘Der skal foretages en konkret vurdering af, hvad der betragtes som uforholdsmæssigt under inddragelse af alle sagens omstændigheder.’  – det tolker jeg som en lempelse af sælgers mulighed for at ophæve handlen med afsæt i sælgers samlede omkostninger ved reklamationen.

Autobranchen kan være tilfreds

Dette er blot nogle af ændringerne i lovforslaget, og jeg opfordrer til, at I sætter jer grundigt ind i de forestående ændringer. Lovforslaget er endnu ikke vedtaget, hvorfor det kan nå at ændre sig inden den forventede vedtagelse i juli 2021 og ikrafttrædelse 1. januar 2022.

Men hvis lovforslaget vedtages i sin nuværende form, er jeg overordnet set tilfreds. Branchen er blevet hørt, og de ting, der kunne ændres i respekt for det bagvedliggende EU-direktiv, er blevet fastholdt på et niveau, hvor der en rimelig balance mellem forbrugernes rettigheder og virksomhederne forpligtelser, således at det stadig er rentabelt at handle med biler.

Kontakt

Juridisk hotline