Bilforhandlere

Nye krav ved omregistrering for nummerpladeoperatører og ønskenummerplader

I en ny høring lægger Skatteministeriet op til en række regelændringer og justeringer for registrering af køretøjer.

Det første væsentlige forslag i høringen, er en konsekvens af at skatteforvaltningen oplever flere tvister, hvor køretøjets ejer ikke kan genkende, at der skulle være sket en omregistrering af køretøjet. På nuværende tidspunkt har nummerpladeoperatøren ikke pligt til at gemme en eventuel fuldmagt, hvilket kan føre til uhensigtsmæssige situationer, hvor skatteforvaltningen ikke kan vide, hvem der har omregistreret køretøjet. Derfor foreslås det nu høringen, at nummerpladeoperatører skal gemme en eventuel fuldmagt i 12 måneder.  

Jurist hos AutoBranchen Danmark Ida Daarbak Reislev bemærker om dette forslag, at:  

”Det er rigtig godt, at Skattestyrelsen forsøger at gøre noget, i den situation hvor et køretøj er blevet omregistreret uden ejerens viden og samtykke. Disse sager oplever vores medlemmer også med jævne mellemrum. Om et fuldmagtskrav er tilstrækkeligt til at stoppe de personer, der med kriminelle intentioner vil omregistrere biler udenom ejeren er nok tvivlsomt, da en fuldmagt vil kunne forfalskes, men forhåbentlig vil det kunne afværge nogen situationer, og kravet om at opbevare fuldmagten et år efter, vil gøre det lettere at finde ud af, hvad, der er sket i en konkret tvistsag.” 

Teknisk låsning i DMR ved manglende afgiftsberigtigelse 

Det andet væsentlige forslag fra Skatteministeriet er en præcisering af lovgivningen. Ifølge de nuværende regler, kan et køretøj kun registreres, hvis det er afgiftsberigtiget. Der forekommer dog sager, hvor det ikke er sket. I disse sager kan Motorstyrelsen foretage en teknisk låsning af køretøjet i Køretøjsregisteret, hvorefter køretøjet ikke kan omregistreres, afmeldes eller godkendes ved syn, medmindre det sker ved henvendelse til Motorstyrelsen. Det foreslås dog, at dette fremgår endnu klarere af bekendtgørelsen, så der ikke sker fejl og forviklinger.  

Udenlandsk lejede vare- eller lastbiler til godstransport må max køre i 30 dage i Danmark før krav om registrering  

I høringen lægges der op til at reglerne for anvendelse af udlejede vare – eller lastbiler til godstransport for fremmed regning kun kan benyttes i maks 30 dage i Danmark, hvorefter der kræves registrering, hvis køretøjet føres af en person, der bor i Danmark. 

Herudover lægges der op til at præcisere, at forbuddet mod, at danske personer gør brug af udenlandsk registrerede køretøjer, også gælder for danske virksomheder, da nuværende formulering af reglerne kan give anledning til tvivl herom. 

Reglerne for anvendelse af udenlandske lejede erhvervskøretøjer til godstransport kommer med ændringen til at ligne en de nuværende regler for danske personers brug af udenlandske biler i Danmark.  

Ændringen sker som følge af, at der i foråret 2022 blev vedtaget en ændring af udlejningsdirektivet, der skulle gøre det muligt at anvende udlejningskøretøjer fra et hvilket som helst EU-land til godstransport og på samme betingelser som hvis køretøjet havde været anvendt af virksomhederne. Ændringens formål er at gøre det lettere at håndtere kapacitetsproblemer, hvis ifm. spidsbelastningstidspunkter eller ved udskiftning af defekte køretøjer. Det er dette direktiv, der nu er ved at blive implementeret i de danske regler på transportområdet. 

En lignende regel findes i den nuværende registreringsbekendtgørelse, men en justering er nødvendig for at sikre overensstemmelse med EU-direktivet. Samtidig udnyttes en mulighed for at begrænse erhvervskøretøjer lejet i andre EU-lande, således at kørsel for egen regning i sådanne køretøjer i Danmark ikke tillades.  

Der stilles krav om registrering som ejer eller bruger for overdragelse af en ønskenummerplade 

I dag stilles der ikke krav om, at der ved videresalg eller overdragelse af rettighederne til ønskenummerplader fra én person til en anden skal ske en registrering som ejer eller bruger af det køretøj, som ønskenummerpladerne anvendes på. Det forekommer uhensigtsmæssigt, da der i lovgivningen i øvrigt stilles krav om, at ejeren af ønskenummerpladeren og ejeren eller brugeren af køretøjet er identisk. Det foreslås derfor, at der indføres krav om, at en person, som får overdraget retten til ønskenummerplader, skal registreres som ejer eller bruger.  

Herudover er der en række konsekvensrettelser i høringen, som vi ikke kommer nærmere ind på i denne artikel. 

Der lægges op til at ændringerne træder i kraft 1. juli 2023. 

Kontakt

Abid Khan

Juridisk chef / advokat

Hadeel Barakji

Jurist

Frederik Jakobsen

Erhvervsjurist