Bilforhandlere

Nye regler for moms af leasingydelser

Et nyt styresignal fra Skattestyrelsen om fradragsret for moms af leasingydelser på demo- og udlejningspersonbiler anvendt til ærindekørsel vil påvirke branchen. 

Skattestyrelsen har udsendt et styresignal, der beskriver den praksisændring, der er kommet, hvad angår køretøjer anvendt til både demonstrations- og/eller udlejningsformål, når disse køretøjer også er blevet anvendt til ærindekørsel.

Jurist hos AutoBranchen Danmark Ida N. Daarbak Reislev fortæller om ændringen:  

”Ændringen skyldes en afgørelse i Landsskatteretten, som direkte ændrer på den tidligere praksis for fradraget. Med styresignalet er det blevet muligt at anmode om genoptagelse af moms for de køretøjer, hvor der var lavet momsregnskab efter de gamle regler.” Man skal dog være opmærksom på en række punkter, fortæller juristen.  

Sagen, der nu ændrer praksis for fradragsret, er en sag fra Landsskatteretten. Retten skulle i sagen tage stilling til, om en bilforhandler alene kan få begrænset fradrag for moms af leasingydelser på demo- og udlejningsbiler, der er anvendt i virksomheden efter momslovens § 42, stk. 4 og 5, eller om bilforhandleren kan få fuldt fradrag efter momslovens § 42, stk. 6. 

Landsskatteretten fandt, at bilforhandleren havde ret til fuldt fradrag efter momslovens § 42, stk. 6. Også selvom bilforhandleren havde kørt ærindekørsel i bilerne, blot ærindekørslen har relation til virksomheden. 

Landsskatteretten bemærkede dog, at momsen af leasingydelser for biler, der er stillet til rådighed for indehaveren ikke kan fradrages. Retten vurderede ikke, at der var hjemmel i momsloven til at give fradrag dertil, idet udgiften må anses for at være afholdt til formål, der ikke har relation til virksomhedens virke. Der vil dog kunne opnås delvis fradrag af momsen, jf. § 42, stk. 4 og 5, såfremt betingelserne herfor er opfyldte.

Afgørelsen ændrer den tidligere retspraksis, hvor det ikke har været muligt at få fuldt momsfradrag for demo- og udlejningsbiler, hvor virksomheden har foretaget ærindekørsel, men kun delvis fradragsret efter momslovens § 42, stk. 4 og 5.  

Med det nye styresignal vil det nu være muligt at få fuldt momsfradrag for demo- og udlejningsbiler, også selvom virksomheden har kørt ærindekørsel i bilerne, så længe kørslen har relation til virksomhedens virke. 

Efter Skattestyrelsens opfattelse skal fx kørsel mellem afdelinger og afhentning af reservedele anses for virksomheden “vedkommende” formål, mens fx privat kørsel foretaget af indehaver og personale skal anses for virksomheden “uvedkommende” formål. 

Når betingelserne for fuld fradragsret for moms af leasingydelsen efter momslovens § 42, stk. 6, er opfyldt, er der også fradragsret for moms af driftsomkostningerne vedrørende køretøjet, fx brændstof. 

Der kan anmodes om genoptagelse af momsen, hvis den tidligere administration af reglerne samlet set har været til ugunst for virksomheden. Hvis der anmodes om genoptagelse, skal anmodningen omfatte alle de afgiftsperioder, der kan ske genoptagelse for. 

Man kan søge som såkaldt ordinær genoptagelse, hvis anmodningen herom sker senest tre år efter angivelsesfristens udløb. 

Efter Skattestyrelsens vurdering kan der ske ordinær genoptagelse i følgende tilfælde: 

  • Når en autoforhandler har taget begrænset fradrag, jf. momslovens § 42, stk. 4 og 5, for moms af leasingydelser på demonstrations- og udlejningspersonbiler, som kun har været anvendt til den registreringspligtige virksomheds formål. 
  • Når en autoforhandler ikke har taget fradrag for moms af leasingydelser på demonstrations- og udlejningspersonbiler, som kun har været anvendt til den registreringspligtige virksomheds formål. 

Der er dog også mulighed for at søge om ekstraordinær genoptagelse. Det betyder, at man kan søge om genoptagelse, selvom 3-årsfristen er overskredet. Anmodning om genoptagelse kan ske fra og med den afgiftsperiode, der var til prøvelse i den første sag (1. januar 2010 til 31. december 2011), der resulterede i en underkendelse af praksis, eller fra den afgiftsperiode, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet, 3 år forud for underkendelsen af praksis. 

Anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal senest ske seks måneder efter virksomheden er blevet bekendt med ændringen i praksis som følge af styresignalet.  

Man kan ansøge om genoptagelse fra styresignalets offentliggørelse d. 15. december 2021. Den nye praksis vil blive indarbejdet i Dden juridiske vejledning 2022-1. 

Kontakt

Juridisk hotline