Nyhed (bruges ikke)

Ankenævn for Biler – har du styr på det grundlæggende?

Du har sikkert hørt om Ankenævn for biler, men ved du egentlig præcis, hvad nævnet laver? Og hvordan du som bilforhandler bruger det? Vi tager dig her igennem de vigtigste processer for nævnet.

Hvordan forløber en sag i ankenævnet?

En forbruger klager til nævnet over jer som forhandler eller værksted, og I skal besvare klagen på www.bilklage.dk, hvor al sagsbehandling foregår. Når I har svaret, har klageren to valgmuligheder:

 1. At kontakte jer for at forlige sagen, hvorefter sagens afsluttes. Hvis dette ikke sker, vil sagen gå videre til sekretariatet i Ankenævn for Biler. De vil beslutte, om Ankenævnet kan afgøre sagen.
 2. At få sekretariatet til at vurdere sagen, dvs. vurdering af muligheder for forlig, om sagen mangler oplysninger, eller om der skal indhentes en erklæring fra en sagkyndig.

Hvad koster en sag i nævnet?

Lad os bare slå fast: Det kan betale sig at indgå forlig. Ud over det beløb, som nævnet tilkender klageren, kan I også blive pålagt at betale for sagsomkostninger.

 • Forlig er gratis, inden nævnets sekretariat beslutter, at der skal indhentes en syn- og skønserklæring
 • Hvis sagen forliges, efter der er blevet indhentet en erklæring fra en sagkyndig, skal I betale kr. 4.000 kr. eksklusiv moms i sagsomkostninger (6.000 kr. for ikke-medlemmer)
 • Hvis nævnet giver klageren medhold i klagen, skal I betale kr. 10.000 kr. eksklusiv moms i sagsomkostninger (19.000 kr. for ikke-medlemmer). I skal også betale de faktiske omkostninger til indhentelse af eventuelle sagkyndigerklæringer – dog maksimum 6.000 kroner eksklusiv moms

Vi anbefaler altid, at I besvarer forbrugerens klage

I vil fra Ankenævnet modtage en mail med et link, som I skal bruge til at besvare klagen – og en svarfrist. Alternativt kan I logge på www.bilklage.dk og besvare klagen.

 • Sagen forsvinder ikke, hvis I ikke svarer. Tværtimod vil nævnet træffe afgørelse i sagen ud fra de oplysninger, som klageren har givet
 • Kun det materiale, der uploades på bilklage.dk, bliver inddraget i nævnets vurdering af sagen

Husk, at Ankenævnet kun har de oplysninger, I giver. Så det er vigtigt at uploade dokumentation, der underbygger jeres påstand.

Vi anbefaler altid, at I deltager ved syn og skøn af undersøgelsen 

Og i øvrigt tager resultatet til efterretning. Det er sekretariatet, der laver spørgsmålene til syn og skøn undersøgelsen. I har derefter mulighed for at kommentere på disse spørgsmål, men det er den sagkyndige, der skal besvare dem i en erklæring til ankenævnet.

 • Ved syn og skøn kan der spørges ind til det, der undersøges, og gives supplerende oplysninger
 • I kan rette eventuelle misforståelser og vurdere den sagkyndiges faglige ekspertise

Når den sagkyndige har lavet sin erklæring, kan parterne forsøge at indgå et forlig på baggrund af resultatet. Hvis det af den sagkyndige erklæring fremgår, at der er reklamationsmæssige mangler, anbefaler vi, at der indgås forlig, idet ankenævnet i afgørelsen lægger afgørende vægt på den sagkyndiges erklæring, og idet et forlig vil medføre væsentligt færre omkostninger.

Hvad sker der, hvis klageren får medhold?

I har en frist på 30 dage, fra I har modtaget oplysning om afgørelsen, til at efterleve den.

 • Hvis I ikke ønsker at følge nævnets afgørelse, skal I meddele dette skriftligt til nævnets sekretariat inden fristens udløb. Afgørelsen vil herefter blive offentliggjort på www.bilklage.dk (udhængsskab) i 1 år, medmindre en af parterne indleder en retssag.
 • Hvis I ikke vil efterleve afgørelsen, men ikke har meddelt sekretariatet, at afgørelsen ikke vil blive fulgt eller har anmodet om at få sagen genoptaget, så kan afgørelsen gennemtvinges i fogedretten. Afgørelsen vil også offentliggøres på www.bilklage.dk (udhængsskab) i 1 år.

Ved manglende efterlevelse af en ankenævnsafgørelse –også efter eventuel domstolsprøvelse – kan virksomhedens medlemskab bringes til ophør ved hovedbestyrelsens beslutning om eksklusion. Læs mere krav til medlemskab i vores vedtægter.

Hvad kan I gøre for at undgå sager i Ankenævnet?

Vi sidder i AutoBranchen Danmarks juridiske rådgivning klar til at hjælpe dig – også før, at en sag ender hos Ankenævnet. Derfor vil vi opfordre jer til at kontakte os, når I har uoverensstemmelser med jeres kunder.

Læs meget mere om Ankenævn for Biler på AutoBranchen Danmarks hjemmeside.