Bilforhandlere

Begge parter fik og tog i markant værksteds-dom

Den uafhængige værkstedskæde Skorstensgaard A/S skal stoppe med at bruge udsagn som ”vi har tyske værkstedspriser”, ”altid 20 til 40 % billigere end mærkeværkstederne,” og 18 andre udsagn. Det har Sø- og Handelsretten bestemt.

Men mens De Danske Bilimportører altså fik medhold i retten for, at 20 ud af 27 markedsførings-udsagn fra værkstedskæden var i strid med god markedsføringsskik og god erhvervsskik, fik  Skorstensgaard medhold på andre punkter.

Den 11 år gamle virksomhed med 25 afdelinger over hele landet fik rettens ord for, at et stempel fra Skorstensgaard i servicebogen er lige så godt som et stempel fra et autoriseret mærkeværksted, og en bil derfor godt kan opretholde sin fabriksgaranti efter et besøg på et uautoriseret værksted.

På den måde var der noget til begge sider, da Sø- og Handelsretten fredag afgjorde den længe ventede retssag mellem Skorstensgaard og De Danske Bilimportører (DBI). En sag som DBI anlagde på vegne af 18 bilimportører tilbage i sommeren 2019.

Slogans kræver dokumentation

Dommen viser, at alle værksteder skal se sig ordentligt for, når de markedsfører sig med sammenligninger. Retten skriver i sin afgørelse, at selv om Skorstensgaard i sin markedsføring med fx udsagnet “op til 40 % billigere end mærkeværkstederne”, arbejder med et spænd på 0 til 40 procent, fandt retten det ikke tilstrækkeligt dokumenteret, at der altid er tale om en betydelig besparelse. Se mere om dommen sidst i denne nyhed.

Spørgsmålet om de 27 markedsførings-udsagn var et af i alt seks punkter i sagen.

I et andet punkt fandt retten til gengæld, at Skorstensgaards 20 procent prispres-koncept var lovligt og tilstrækkeligt dokumenteret. Det handler om, at det uafhængige værksted garanterer, at man altid presser mindst 20 procent i forhold til et reparationstilbud fra et mærkeværksted, hvis en række forhold er opfyldt. Det gælder blandt andet, at tilbuddet skal være skriftligt, og at det kommer fra et værksted i samme by.

De Danske Bilimportører ville have rettens ord for, at værkstedskæden uretmæssigt har brugt beskyttede varemærker i sin online-markedsføring. Bilimportørerne mente, at Skorstensgaard brugte beskyttede varemærker som såkaldt meta-data på en sådan måde, at værkstedet kommer frem i overskriften, når en forbruger søger på Google efter særlige bilmærker.

Her lagde Sø- og Handelsretten til grund, at selv om Google i mange tilfælde bruger den foreslåede metabeskrivelse (den tekst, der bliver vist i søgeresultatet, når du har søgt på noget specifikt), er det ikke hjemmeside-indehaveren (Skorstensgaard), som bestemmer udformningen af metabeskrivelsen. Skorstensgaard blev således frikendt for dette forhold.

Importørernes krav om en berigtigelse af markedsførings-udsagnene i lokalaviser i de byer, hvor værkstedskæden er repræsenteret, blev afvist af retten. Det samme blev kravet om en erstatning på én million kroner.

At ingen af parterne skal betale den andens sagsomkostninger illustrerer, at afgørelsen gav noget til begge sider.

Nedenfor gennemgår vi de forskellige påstande, og hvordan de er faldet ud – det hele med rettens ord.

Sagen kort:

Påstand 1: Skorstensgaard skal forbydes og/eller anerkende at have været uberettiget til at gøre markedsføringsmæssig brug af følgende udsagn:

 1. vores værkstedspriser ligger 20-40% under de danske mærkeværksteder
 2. vi er 20-40% billigere end mærkeværkstederne
 3. spar altid 20-40% i forhold til mærkeværkstederne
 4. op til 40% billigere end mærkeværkstederne
 5. vi leverer samme høje kvalitet som mærkeværkstederne – bare til langt lavere priser
 6. alle andre i branchen tager en væsentlig højere timepris end os
 7. vi har tyske værkstedspriser
 8. 100 % fabriksgaranti
 9. vi bevarer fabriksgarantien
 10. vi garanterer den dokumentation, der kræves i tilfælde af en garantisag
 11. vi leverer samme høje kvalitet som mærkeværkstederne
 12. vores stempel i servicebogen er lige så godt som et stempel fra mærkeværkstederne
 13. vi arbejder efter fabrikkernes forskrifter
 14. vi har fuld adgang til fabrikkernes service-/tjekskemaer og elektroniske servicehæfter
 15. vores mekanikere er 30 % mere effektive
 16. vi kan håndtere langt flere biler pr. værkfører end vores kolleger hos mærkeværkstederne
 17. vi begynder rigtigt på bilerne, så vi fx kun skal hæve og sænke liften 1 eller 2 gange, når vi har bilen til service
 18. vi har intet fordyrende reservedelslager
 19. vi har færre kvadratmeter lokaler, som vi skal leje og ingen lagerbinding, som skal forrentes
 20. vi har ikke et kompliceret garanti-, lager og kulancesystem, som kræver ekstra bemanding at håndtere.
 21. vi har ingen dyre malerier, designermøbler, -lamper, klinker på gulvene eller store glashuse
 22. vi vil hellere give dig en lav regning end at lade dig sidde i dyre designermøbler i venterummet
 23. vores værkstedspriser ligger op til 40 % under de danske mærkeværksteder
 24. vores værkstedspriser er op til 40 % lavere end mærkeværkstederne
 25. spar altid op til 40 % i forholdt til mærkeværkstederne
 26. vi leverer samme høje kvalitet som mærkeværkstederne – bare til lavere priser
 27. vi har få kvadratmeter lokaler, som vi skal leje og ingen lagerbinding som skal forrentes.

Retten har bestemt, at Skorstensgaard uberettiget har benyttet udsagnene 1-7, 11, 15-17 og 19-27.

Påstand 2:

Skorstensgaard Danmark A/S skal anerkende, at markedsføring af prismatch-konceptet ”20 % prispres” er vildledende og/eller i strid med god markedsføringsskik og god erhvervsskik.

Retten finder efter en samlet vurdering, hvor karakteren af de ydelser, som prismatch-konceptet ”20 % prispres” angår, tages i betragtning, at konceptet ved at indeholde nærmere angivne vilkår på hjemmesiden, til hvilken der i annoncerne er henvist, ikke kan betragtes som vildledende eller i strid med god markedsføringsskik eller god erhvervsskik. Skorstensgaard frifindes derfor for dette.

Påstand 3:

Skorstensgaard Danmark A/S skal anerkende, at selskabet uberettiget at benytte beskyttede varemærker for bilmærker som metadata i online-markedsføring på en sådan måde, at disse fremgår i overskriften og/eller teksten i søgemaskineresultater og/eller anvende varemærkerne i hjemmesideadresse (URL’en). ((Subsidiært: Skorstensgaard Danmark A/S skal anerkende af være uberettiget til som titel og/eller metadata i online-markedsføring at benytte ordmærkerne Audi, BMW, Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Mazda, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volkswagen og VW på den måde, der fremgår af bilag 52.

Retten har bestemt – se under påstand 4.

Påstand 4:

Skorstensgaard Danmark A/S skal forbydes at benytte varemærkerne Audi, BMW, Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Mazda, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Seat, Skoda, Volkswagen, VW, Suzuki og Toyota som metadata i online-markedsføring på en sådan måde, at disse fremgår i overskriften og/eller teksten i søgemaskineresultater og/eller anvende varemærkerne i hjemmesideadressen (URL’en).

Retten finder, at Googles søgeresultater opbygges som en overskrift – en titel – og en tekst, en metabeskrivelse, som begge stilles til rådighed for forbrugeren. Selve metabeskrivelsen fremkommer på grundlag af Googles gennemgang af virksomhedens hjemmeside, hvor virksomheden selv i sin beskrivelse kan lave et oplæg, som udtrykker virksomhedens ønske til Googles metabeskrivelse. Selvom Google efter det oplyste i de fleste tilfælde vil gøre brug af den foreslåede metabeskrivelse, er det ikke hjemmesideindehaveren, som bestemmer udformningen af metabeskrivelsen, og dette gælder tilsvarende med hensyn til overskriften (titlen). Titel og metabeskrivelse er således udtryk for Googles egen indsats, herunder Googles søgealgoritmer og rangeringssystemer.

Under hensyn til det anførte er der ikke grundlag for at tage Bilimportørernes påstande 3 og 4 til følge, og Skorstensgaard frifindes derfor for disse påstande.

Påstand 5:

Skorstensgaard Danmark A/S skal betale De Danske Bilimportører én million kroner med procesrente fra sagens anlæg.

Retten har bestemt: Som følge af, at Skorstensgaard frifindes for de af Bilimportørernes påstande, der angår overtrædelse af varemærkeloven, vedrører Bilimportørernes vederlags- og erstatningspåstand alene Skorstensgaards overtrædelser af markedsføringsloven i det omfang, sådanne overtrædelser er blevet fastslået under sagen, jf. ovenfor under påstand 1.

Retten bemærker herefter, at der ikke foreligger nogen nærmere dokumentation, der kan belyse et tab for Bilimportørerne, som kan henføres til Skorstensgaards retsstridige markedsføring. Det bemærkes hertil, at oplysningerne om de aftalemæssige relationer mellem de enkelte bilimportører og mærkeværkstederne er ufuldstændige. Retten savner følgelig grundlag for at vurdere, i hvilket omfang et eventuelt tab for mærkeværkstederne som følge af Skorstensgaards retsstridige markedsføring tillige har været tabsforvoldende for Bilimportørerne.

Skorstensgaard frifindes derfor for Bilimportørernes betalingspåstand, påstand 5.

Påstand 6:

Skorstensgaard Danmark A/S skal berigtige udsagn 1 – 22 i påstand 1 ved senest 14 dage efter domsafsigelsen at a) at indrykke en halvsides meddelelse i lokalaviser i de områder, hvor der er Skorstensgaard-værksteder, og b) i 60 dage umiddelbart synligt og iøjnefaldende at vise en meddelelse på forsiden af hjemmesiden www.skorstensgaard.dk om, at Skorstensgaards markedsføringsudsagn om besparelse, kvalitet, fabriksgaranti, effektivitet og omkostninger har været ukorrekte, vildledende og i strid med god markedsføringsskik.

Retten har bestemt: Under hensyn til at ophør med hensyn til nogle af de udsagn, som retten har fundet stridende imod markedsføringsloven, allerede er iværksat af Skorstensgaard, karakteren af de øvrige retsstridige udsagn samt under hensyn til en proportionalitetsvurdering af den i påstanden omhandlede berigtigelse i forhold til de stedfundne retskrænkelser finder retten ikke tilstrækkeligt grundlag for at tage Bilimportørernes påstand til følge.

Efter sagens udfald og omstændigheder skal ingen af parterne betale sagsomkostninger til den anden part.

Kontakt

Juridisk hotline