Bilforhandlere

Østre Landsret underkender Skatteministeriet i sag om eksportgodtgørelse

Østre Landsret har i en dom i en sag mellem en bilforhandler og Skatteministeriet ændret praksis om eksportgodtgørelse for brugte biler.

 

I den pågældende sag mente bilforhandleren, at Skatteministeriet skulle anerkende, at forhandleren var berettiget til eksportgodtgørelse for 98 brugte biler. Skatteministeriet var uenig, da ministeriet mente, at der ikke forelå tilstrækkelig eksportdokumentation for at bilernes udførsel af Danmark eller den indsendte eksportdokumentation ikke var retvisende.  

AutoBranchen Danmark har fået aktindsigt i sagen, og jurist Zeynep Ari Kilic oplyser følgende:   

”Inden dommen, var det Skatteministeriets opfattelse, at retten til eksportgodtgørelse ville bortfalde, hvis dokumentation for udførsel af bilen først forelå efter det tidspunkt, hvor forhandleren havde godkendt månedsangivelsen for den måned, hvori der blev ansøgt om eksportgodtgørelse.” 

Landsretten gav bilforhandleren delvist ret ift. 70 af bilerne, og fandt det dokumenteret, at bilerne var udført af Danmark ved indregistreringstidspunktet i et andet land.  

For de resterende 28 biler var der ikke fremlagt dokumentation for indregistrering i et andet land, og landsretten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte det skøn, som skattemyndighederne havde foretaget, og frifandt derfor Skatteministeriet for denne del. 

Østre Landsret fandt ikke hjemmel til at afvise bilforhandlerens krav om eksportgodtgørelse i registreringsafgiftslovens § 7 b og § 7 alene fordi dokumentationen først foreligger efter den lukkede månedsopgørelse. Af bemærkningerne til loven fremgår derimod, at dokumentation for udførsel af bilerne til andre EU-lande kunne foreligge i form af bl.a. bevis på indregistrering i det andet land. Retten fandt, at den dokumentation ofte først er tilgængelig efter månedsafgivelserne er lukket. 

”Sagen har en principiel karakter, og eftersom Skatteministeriets mulighed for at anke dommen er udløbet, må det forventes, at bilforhandlere, der har fået efteropkrævet godtgørelse eller nulstillet en ansøgning om godtgørelse med den begrundelse, at der ikke har foreligget tilstrækkelig dokumentation for udførsel på ansøgningstidspunktet, vil og kan anmode om genoptagelse af deres sag”, siger jurist Zeynep Ari Kilic.  

Fristen for at anmode om genoptagelse for afgørelser, der er ført ud af landet den 1. januar 2016 eller senere, er den 8. januar 2023.  

Medlemmer, der uretmæssigt har fået afvist anmodninger om eksportgodtgørelse af ovennævnte årsag, bedes kontakte AutoBranchen Danmarks juridiske afdeling for yderligere rådgivning på jura@abdk.dk. 

Kontakt

Juridisk hotline