Bilforhandlere

Praksis om eksportgodtgørelse underkendt ved Østre Landsret

Motorstyrelsens hidtidige praksis om eksportgodtgørelse er blevet underkendt ved Østre Landsret. Branchen får nu lempeligere vilkår for at få udbetalt eksportgodtgørelse. 

Den 8. juli 2022 afsagde Østre Landsret dom i en principiel sag om godtgørelse af registreringsafgift. Dommen slår fast, at en bilforhandler ikke mister retten til eksportgodtgørelse, hvis et køretøj først bliver udført senere end det tidspunkt, hvor månedsangivelsen er blevet lukket og godkendt. 

Praksis ændret 

Dommen betyder, at Motorstyrelsen og Landsskatterettens praksis er blevet ændret. Praksissen betød bl.a., at eksportøren skulle have søgt om eksportgodtgørelse senest tre måneder efter anmeldelsestidspunktet. Landsrettens dom præciserer, at dokumentation for eksport kan ske, hvis man dokumenterer, at køretøjet er indregistreret i et andet land – og dermed også hvis det først er mere end tre måneder efter anmeldelsestidspunktet. Det er dog fortsat en betingelse for udbetaling af eksportgodtgørelse, at det er dokumenteret, at køretøjet er udført. 

 Jurist hos AutoBranchen Danmark Ida Nynne Daarbak Reislev forklarer om dommen: 

”Dommen har betydning for rigtig mange virksomheder, som enten ikke har fået udbetalt den godtgørelse, som virksomhederne har været berettiget til, eller er blevet mødt med krav om tilbagebetaling af registreringsafgift. Motorstyrelsen udsendte d. 2. november et nyhedsbrev, hvor de oplyser, at styrelsen fra denne dato administrerer efter den nye praksis. Tidligere afgjorte sager efter den gamle praksis, skal man derfor søge om genoptagelse af.” 

 Genoptagelse af sager – styresignal på vej 

AutoBranchen Danmark har været i kontakt med Motorstyrelsen, der har oplyst, at de har et styresignal på trapperne. Det forventes udsendt i januar/februar 2023. Her vil det nærmere fremgå, hvordan man skal forholde sig, hvis man har fået sager afgjort efter den nu underkendte praksis. Styrelsen opfordrer til, at man venter med at søge om genoptagelse til efter, styresignalet er udsendt.  

Man vil herefter under alle omstændigheder have minimum seks måneder til at søge om genoptagelse af sin sag alt afhængigt af, om det er efter den ordinære frist på tre år, eller den ekstraordinære, der er helt tilbage til 1. januar 2016, hvor sagen, der nu er afgjort i Landsretten, havde sin begyndelse.  

Ida Nynne Daarbak Reislev fortæller om forventningerne til det kommende styresignal: 

”Styresignalet vil udover ovennævnte praksisændring beskrive muligheden for genoptagelse af sager, hvor der er truffet afgørelse om afslag på eksportgodtgørelse, fordi køretøjet ikke var udført inden lukning af månedsangivelsen (selvanmelderordningen), eller inden 3 måneder fra anmodningen om eksportgodtgørelse er indgivet til Motorstyrelsen.” 

AutoBranchen Danmark anbefaler derfor, at medlemmer afventer Motorstyrelsens nyhedsbrev med det kommende styresignal eller kontakter AutoBranchen Danmarks juridiske rådgivning om sager, der potentielt skal genoptages. 

Kontakt

Juridisk hotline