Bilforhandlere

Få væsentlige ændringer i gruppefritagelsen for forhandlere

Nye muligheder for online salg fra bilimportørerne og mulige restriktioner for bilforhandlerne er blandt ændringerne i den nye gruppefritagelse. 

©BIM/DOMINIQUE ANDRE/MAXPPP

Som AutoBranchen Danmark tidligere har beskrevet har EU-Kommissionen offentliggjort den nye gruppefritagelse, der trådte i kraft i 1.juni 2022. EU’s gruppefritagelse er en EU-forordning, der bl.a. har indflydelse på, hvad der er lovligt i forholdet mellem producenter/importører og forhandlere på tværs af de fleste brancher i EU.  

AutoBranchen Danmarks juridiske chef og advokat Abid Khan har nærstuderet gruppefritagelsen og de medfølgende vejledninger. Han fremhæver, at selvom den nye gruppefritagelse har mange ligheder med den forrige, er der sket en modernisering særligt ift. reglerne for online salg, der ikke fyldte meget i den tidligere gruppefritagelse. 

”Gruppefritagelsen er blevet opdateret markant mht. reglerne for online salg og distribution. Det giver øgede muligheder for direkte, online salg for bilimportørerne og med differentierede priser ift. i bilhusene. Importørerne kan dog ikke forbyde forhandlerne at sælge biler online. Endeligt er der også ændringer i mulighederne for eksklusivitet”, forklarer Abid Khan. 

Herunder har Abid Khan uddybet de vigtigste ændringer i gruppefritagelsen: 

  • Den nye gruppefritagelsesforordning fritager fortsat aftaler mellem forhandler og importør fra EU’s konkurrenceregler, forudsat at aftalerne ikke indeholder alvorlige begrænsninger af konkurrencen. Dette gælder så længe at ingen af parterne har dominerende stilling på markedet, dvs. en markedsandel over 30 procent. 
  • Gruppefritagelsesforordningen udvider området for parallel distribution (dvs. tilfælde hvor en producent/importør både sælger direkte til slutforbrugere og til forhandlere). For fremtiden tillades dette også for grossister og importører. Det kan betyde, at de danske importører for fremtiden også kan sælge online til slutbrugerne og dermed være i konkurrence med deres egne forhandlernet. 
  • Importøren gives mulighed for at sætte begrænsninger i forhandlernes online tilstedeværende, fx ved at forbyde brug af eksterne platforme til online køb og salg af varer og tjenesteydelser. Importørne gives endvidere mulighed for at fastsætte kvalitetskrav til forhandlernes online platforme fx hjemmeside. Importøren må dog ikke forbyde forhandlerne at sælge via internettet. Der gives endvidere mulighed for, at importøren kan have forskellige priser afhængig af, om der er tale om online eller offline salg.
  • Reglerne for eksklusive distributionssystemer ændres. Der er nu mulighed for, at eksklusiviteten fordeles på et ”begrænset antal” distributører i et bestemt område eller til en bestemt kundegruppe. Der gives i den forbindelse også mulighed for, at importøren i højere grad kan fastsætte begrænsninger for en forhandlers aktive/opsøgende salg overfor bestemte kundegrupper eller geografiske områder. 

Medlemmer af AutoBranchen Danmark er velkomne til at søge rådgivning om deres forhandler-/agentkontrakt hos Abid Khan. Tilsvarende kan ovenstående uddybes i relation til din forhandlerkontrakt. 

Kontakt

Abid Khan

Juridisk chef / advokat