Bilforhandlere

Krav til kreditværdighedsvurdering strammes

Den 15. november blev reglerne for kreditvurderinger strammet. Det kan betyde længere sagsbehandlingstid ved indgåelse af billån og leasingaftaler.  

Den 15. november blev reglerne for kreditvurderinger strammet. Det kan betyde længere sagsbehandlingstid ved indgåelse af billån og leasingaftaler.  

Der er indført en ny regel i kreditaftaleloven med krav til leasingselskabers kreditværdighedsvurdering af deres kunder, når de indgår finansierings- og leasingaftaler.  

Den nye bestemmelse i kreditaftalelovens § 52 a:

”Virksomheder, der udbyder leasing af motorkøretøjer, og som enten er en registreret virksomhed i medfør af registreringsafgiftslovens § 14 eller er undergivet tilsyn efter hvidvaskloven, skal inden indgåelse af leasingaftalen vurdere forbrugerens fremtidige evne til at betale leasingaftalens løbende ydelser på grundlag af fyldestgørende oplysninger, der, hvor det er relevant, indhentes hos forbrugeren og, hvor det er nødvendigt, ved søgning i relevante databaser.  

Stk. 2.Hvis en anmodning om at indgå en leasingaftale afslås på grundlag af en søgning i en database, underretter leasingvirksomheden omgående forbrugeren om resultatet af søgningen og giver forbrugeren nærmere oplysninger om den pågældende database. Denne underretning skal ske uden omkostninger for forbrugeren.”  

Reglerne om kreditværdighedsvurdering:

 Kreditaftalelovens § 7 c lyder:  

Kreditgiveren skal inden kreditaftalens indgåelse vurdere forbrugerens kreditværdighed på grundlag af fyldestgørende oplysninger, der, hvor det er relevant, indhentes hos forbrugeren og, hvor det er nødvendigt, ved søgning i relevante databaser.  

Stk. 2. Hvis kreditgiveren og forbrugeren efter kreditaftalens indgåelse bliver enige om at ændre det samlede kreditbeløb, skal kreditgiveren ajourføre de finansielle oplysninger, som kreditgiveren har om forbrugeren. Før enhver væsentlig forhøjelse af det samlede kreditbeløb skal kreditgiveren atter vurdere forbrugerens kreditværdighed.”   

Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet, der fører tilsyn med reglerne, udsendte tidligere på året en vejledning om, hvordan kreditværdighedsvurdering skal foretages, samt hvilke økonomiske forhold, der skal tjekkes efter deres opfattelse. Vejledningen gælder for alle lån, herunder billån, samt for kreditværdighedsvurdering ved leasing af motorkøretøjer. Vejledningen strammer reglerne for hvilke økonomiske oplysninger, der skal indhentes om kunderne, hvilket kan betyde større administrativt arbejde.  

Kreditværdighedsvurdering – hvad skal tjekkes?:

Ved foretagelse af en kreditværdighedsvurdering skal det undersøges, hvor stort et rådighedsbeløb kunden vil have efter lånoptagelsen. Følgende skal bl.a. tjekkes:  

  • Kundens løbende indtægt, herunder nettoindtægt fra løn, børnefamilieydelse og boligydelse, lejeindtægter og formueafkast.  
  • Løbende faste udgifter, fx til bolig, ejendomsskat, grundejerforening, fællesudgifter, varme, vand, el, forsikringer, billån, togkort, benzin mv. Hertil skal der være afsat et beløb til vedligeholdelse af bolig (ved eje).  
  • Gæld, herunder udgifter til andre lån  
  • Personlige forhold, herunder civilstand og antal hjemmeboende børn  

Se i vejledningen for uddybningen af posterne. Kravene er udtryk for forbrugerombudsmandens opfattelse. Andre instanser kan have andre fortolkninger af reglerne.  

Der bliver i efteråret 2021 åbnet op for, at finansielle selskaber, herunder leasingselskaber, kan få adgang til kundens økonomiske oplysninger via eSkatdata, hvorefter det skulle blive noget nemmere at få adgang til disse oplysninger.   

Det er ikke nok, at kunder indsender en erklæring, der skal hentes dokumenter, der kan give et tilstrækkeligt grundlag. Oplysninger fra kunder skal derfor som udgangspunkt understøttes af dokumentation fra fx eSkatdata eller kopi af lønsedler.   

Hvis en kunde efter en kreditværdighedsvurdering ikke kan anses som kreditværdig, skal virksomheden afvise kunden, samt orientere kunden om på hvilket grundlag afvisningen sker. Det kan fx ske med henvisning til kundens løbende, faste udgifter og lave indtægt.   

  Konsekvenser ved manglende eller ufuldstændig kreditværdighedsvurdering  

Hvis en virksomhed alligevel vælger at indgå en aftale med kunden, selvom kunden ikke kan kreditværdighedsvurderes – eller virksomheden slet ikke foretager en kreditværdighedsvurdering af kunden, så kan det medføre, at kunden senere kan få kendt leasingaftalen eller billånet ugyldig, hvis det kan bevises, at kunden ved indgåelsen af aftalen har overgældsat sig. 

Ifølge jurist hos AutoBranchen Danmark Ida Nynne Daarbak Reislev er det vigtigt at være opmærksom på reglerne.  

 ”Det vil betyde, at kunden har ret til at stoppe betalingen og i yderste konsekvens, at bilen skal tilbageleveres, og kundens løbende betalinger samt stiftelsesomkostninger skal tilbagebetales. Så det kan blive meget dyrt ikke at foretage en ordentlig kreditværdighedsvurdering af kunden”, siger Ida Nynne Daarbak Reislev, der uddyber:  

”Man skal være opmærksom på, at en kreditværdighedsvurdering ikke er det samme som en kreditvurdering af kunden. En kreditværdighedsvurdering har til formål at sikre, at den enkelte forbruger ikke pådrager sig en gældsforpligtelse, som han/hun ikke har råd til. En kreditvurdering derimod er en vurdering af virksomhedens tabsrisiko ved at yde lån til kunden.”    

Man kan derfor som bilforhandler, der samarbejder med et leasingselskab, opleve en længere sagsbehandlingstid før et lån kan godkendes, fordi selskaberne skal bruge flere ressourcer på at indhente oplysninger om kundens økonomiske forhold. Vores samarbejdspartner, Santander er pt. den hurtigste på markedet til at kreditgodkende, fordi de allerede for et år siden implementerede de nye, skærperede krav til kreditværdighedsvurdering i deres processer.  

Vil du høre mere om Santander og vores samarbejdsaftale, så kontakt vores partnerskabschef, Henrik Bitzer. 

Kontakt

Henrik Bitzer

Partnerskabschef