Bilforhandlere

Markedsføring: Klimapåstande skal kunne dokumenteres

Denne juraklumme af Naser al-Zakta, jurist i AutoBranchen Danmark, blev bragt i Motor-Magasinet fredag den 18. marts.  

Hvis bilvirksomheder har biler og andre produkter/tjenesteydelser som er mindre belastende for klimaet eller miljøet end andre biler og produkter/tjenesteydelser, eller hvis virksomhederne i øvrigt gør en indsats for klimaet eller miljøet, er det naturligvis vigtige budskaber at markedsføre. Men markedsføringen skal overholde markedsføringsloven – og selvfølgelig de andre love, som branchen allerede er reguleret af.    

Forbrugerombudsmanden har lavet en vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande med videre. I vejledningen er beskrevet, hvad virksomhederne generelt skal være opmærksomme på. I autobranchen bruges markedsføring rigtig meget, og det er derfor vigtigt at vi i den grønne omstilling også forbereder os selv på at markedsføre på den rigtige måde.  

Markedsføring må ikke være vildledende og skal kunne dokumenteres:   

Hvis I bruger klima- eller miljøudsagn i markedsføringen, skal de være korrekte og klart formulerede, så forbrugerne umiddelbart forstår dem. I må heller ikke udelade væsentlige oplysninger. Det følger af forbuddene mod vildledning i markedsføringslovens §§ 5 og 6. Overtrædelse af bestemmelserne kan straffes med bøde.  

I skal også kunne dokumentere udsagnene. Dette følger af markedsføringslovens § 13, at virksomheder skal kunne dokumentere rigtigheden af oplysninger om de faktiske forhold.  

Brug af generelle udsagn som klimavenlig, miljørigtig, grøn mv.   

Denne type udsagn er oplysninger om faktiske forhold, og rigtigheden af udsagnene skal derfor kunne dokumenteres ifølge markedsføringslovens § 13. Fritstående, generelle udsagn vil blive opfattet af forbrugerne som udtryk for, at produktet ikke har en negativ indvirkning på miljøet/klimaet. Da al produktion påvirker miljøet/klimaet, er det derfor som udgangspunkt vildledende at bruge denne type udsagn i markedsføringen. Bruger I denne type udsagn, stiller det strenge krav til dokumentationen for, at markedsføringen overholder markedsføringsloven. Det er en erhvervsdrivende virksomhed som har bevisbyrden, hvorfor dokumentationen skal være i orden inden man bruger et generelt udsagn.   

Brug af konkrete udsagn  

Hvis I ikke anvender generelle udsagn om klimaet eller miljøet i jeres markedsføring, men konkrete udsagn om en nærmere bestemt klima- eller miljøfordel ved et produkt, vil markedsføringen være betydeligt lettere at dokumentere. Konkrete udsagn giver også forbrugerne mere præcis information om produktets klima- eller miljømæssige fortrin. I skal kunne dokumentere, at jeres udsagn er korrekt, og I må ikke udelade væsentlig information fra markedsføringen.   

I en sag fra 2010 modtog Forbrugerombudsmanden en klage over en pressemeddelelse fra året forinden. I meddelelsen var en bilmodel beskrevet som CO2-neutral med udskifteligt batteri og miljøvenlig. Klageren fandt, at en elbils udledning af CO2 beroede på, hvilke energikilder der var brugt ved produktionen af den el, bilen ville blive opladet med. Der blev videre klaget over en avisannonce, som omtalte elektriske zero-emission biler. Med en stjernemarkering var forklaret: ”ingen støj eller udledning af CO2 og partikler under brug”.  

Forbrugerombudsmanden tilkendegav, at bruges betegnelsen ”CO2-neutral” generelt som fx et ”CO2 neutralt alternativ til benzinbilen”, skal der foretages en beregning af det samlede udslip af klimagasser fra bilen i hele dens levetid (livscyklus), og det samlede udslip skal være nul, jf. nu punkt 7.3 i Forbrugerombudsmandens vejledning. Udsagnet blev anset for ukorrekt, da Forbrugerombudsmanden ikke mente det muligt at dokumentere, at det samlede udslip var nul.  

Derudover nævnte Forbrugerombudsmanden at brugen af betegnelsen ”miljøvenlig” uden, at det fremgår klart og tydeligt, hvilke egenskaber ved bilen der giver miljøfortrin, opfattes i almindelighed som en anprisning af bilen i sin helhed. Hører bilen ikke miljømæssigt til blandt de absolut bedste tilsvarende produkter, og kan det ikke godtgøres, at den generelt belaster miljøet væsentligt mindre end tilsvarende produkter, vil påstanden kunne vildlede. Der ville skulle være gennemført en vurdering af hele bilens livscyklus.  

Forbrugerombudsmanden fandt, at det stred mod god markedsføringsskik at bruge udsagnet ”ingen udledning af CO2 ved brug under kørsel” som sket, når der ikke blev oplyst om CO2-udledningen fra strømproduktionen.   

Helhedsindtrykket kan også være vildledende  

Det er ikke kun de ord, I bruger i markedsføringen, som indgår i vurderingen af, om jeres markedsføring er korrekt. Brug af billeder, tegninger, farver mv. kan give indtryk af, at produktet ikke skader miljøet. Hvis I ønsker at brande jeres virksomhed ved brug af klima- eller miljøudsagn, for eksempel ved brug af slagord, mottoer, visioner, udsagn som en del af et virksomhedsnavn eller produktnavn, billeder, symboler, farver mv., skal disse udsagn også kunne dokumenteres for ikke at være vildledende. 

Kontakt

Juridisk hotline