Persondata

Nye regler om G-dage

Der er fra beskæftigelsesministeriet kommet nye regler om G-dage. Fra 1. juli 2017 skal I som arbejdsgivere betale 2 G-dage til medarbejderen uanset hvor længe han eller hun har været ansat. Tidligere var der forskel på, om ansættelsesforholdet havde varet under eller over tre måneder, men det er ikke længere tilfældet.

Til gengæld er det stadig sådan, at visse betingelser skal være opfyldt for, at medarbejderen er berettiget til at få G-dage. Medarbejderen skal være medlem af en A-kasse, og skal inden for de sidste fire uger før han fratræder have arbejdet i mindst det der svarer til fuld tid i to uger, og det vil sige sammenlagt 74 timer indenfor de sidste fire uger. Derudover er det også en betingelse, at arbejdsophøret eller afskedigelsen er begrundet i virksomhedens forhold. Skyldes afskedigelsen i det væsentligste forhold fra medarbejderens side, er I ikke forpligtet til at betale G-dage. Det samme gælder, hvis medarbejderen i tilslutning til ansættelsens ophør får sygedagpenge eller holder ferie. Har ansættelsen været med offentligt tilskud, skal der heller ikke betales G-dage.

Om der skal betales en hel eller en halv G-dag – det vil sige en hel eller en halv dagpengesats – afhænger af om medarbejderen er ledig i over 4 timer på ledighedsdagen eller om vedkommende kun er ledig fire timer eller derunder pågældende dag ifølge arbejdsplan eller skema.

Da det i nogle tilfælde kan være svært at vide, hvordan forholdene er for medarbejderen efter denne er fratrådt, kan I som arbejdsgivere senest 14 dage herefter bede medarbejderen om en tro og love erklæring på, at han ikke har haft fuld beskæftigelse, har fået sygedagpenge eller har holdt ferie på G-dagene.

Hvis ikke I senest 14 dage efter at have bedt om en sådan erklæring har modtaget denne, bortfalder medarbejderens ret til G-dage og derved jeres forpligtigelse til at betale dem.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at skrive eller ringe til AutoBranchens ArbejdsgiverForening – ABAF på henholdsvis abaf@abaf.dk eller telefon 33 31 45 55.