Home » Sådan rammer lovændring om kemi autobranchen

Sådan rammer lovændring om kemi autobranchen

Mekanikere, lakerere og andre inden for autobranchen, der arbejder med kemi i det daglige, slipper for at skulle lave skriftlig arbejdspladsbrugsanvisning (APB), når der er farlig kemi på arbejdspladsen. I stedet skrues der op for den forebyggende og vejledende indsats, lover Arbejdstilsynet.

AutoBranchen Danmark samarbejder med ABAS Miljøservice om at forbedre arbejdsforholdene. Derfor kan ABAS Miljøservice også guide mekanikere, autolakerere og andre relevante fagmedarbejdere, som arbejder med kemi, til en mere sikker arbejdsdag.

En kemisk APV

Hvis man har ansatte, som arbejder med eller kan blive udsat for farlige kemiske produkter, skal der – ud over den “almindelige APV” – udarbejdes en særlig kemisk APV.

Den kemiske APV skal virksomheden bruge til systematisk at gennemgå arbejdsmiljøet for de berørte ansatte. Jesper Hviid Nielsen, som er direktør i ABAS miljøservice, uddyber:

“APV’en om kemi er vigtig og skal revideres, hvis der eksempelvis sker væsentlige ændringer i aktiviteterne eller i andre forhold, der har betydning for arbejdet med kemiske produkter. Den kemiske APV skal minimum revideres hvert tredje år”, siger Jesper Hviid Nielsen og supplerer:

“Den kemiske APV danner grundlag for virksomhedens planlægning af, hvordan arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Hvis det vurderes, at der ved arbejdet kan ske en sundhedsfarlig udsættelse, som skal undgås, skal problemet indføres i en kemisk APV handlingsplan med løsning, tidsfrist og ansvarlig.”

Nyhedsbrev om arbejdsmiljø

ABAS Miljøservice har løbende opdateringer om arbejdsmiljø, og du kan tilmelde dig virksomhedens nyhedsbrev her.

Vigtig kemisk instruktion til værksteder2020-01-21T14:49:12+01:00

I skal sikre, at samtlige ansatte, som arbejder med kemiske produkter, har fået en effektiv oplæring og instruktion i, hvordan de skal anvende og beskytte sig mod stoffer og materialer, så arbejdet foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Instruktion skal gentages jævnligt og når der sker ændringer:

 • Ansættelse (som oplæring)
 • Forflyttelse eller ændring af arbejdsopgaver

Instruktionen er mundtlig og understøttes af skriftlig materiale (minimum medarbejdernavn og dato).

I nogle tilfælde skal instruktionen understøttes af skriftligt materiale. Den kemiske instruktion skal være skriftlig, når der arbejdes med eller sker udsættelse for:

 • Særligt farlige stoffer og materialer, som kan medføre forgiftning, kræft og andre alvorlige helbredsskader, samt særligt komplicerede arbejdsprocesser.
 • Akut toksiske i farekategori 1, 2 eller 3 med H-sætning: ‘Livsfarlig ved indtagelse, hudkontakt og eller indånding’ eller ‘Giftig ved indtagelse, hudkontakt og/eller indånding’
Læg mærke til symboler2019-10-07T09:06:38+02:00

   GHS06 – Stærk toksicitet:

 • Akut toksicitet

   GHS08 – Sundhedsfare:

 • Luftvejssensibilisering
 • Kimcellemutagenicitet
 • Karcinogenicitet
 • Reproduktionstokscitet
 • Specifik målorgan
 • Aspirationsfare

Derudover også ved særligt komplicerede arbejdsprocesser og forhold som f.eks.:

 • Exoterme kemiske processer, hvor der udvikles varme ved processen.
 • Kemiske processer, hvor der forekommer trykstigning ved processen.
 • Processer, hvor der er risiko for brand og eksplosion.

Formålet med oplæring og instruktion er at samtlige medarbejdere, som arbejder med kemiske produkter, kender til:

 • De farer og risici, der kan være forbundet med arbejdet.
 • De sikkerhedsforanstaltninger, der skal beskytte imod disse farer og risici.
 • Og i tilfælde af uheld, hvordan der ydes førstehjælp og opsamles spild m.m.
2019-10-07T15:38:15+02:0004/10/2019|Tags: , |
Go to Top