Elbiler

Ny leasingsdom giver mulighed for tilbagebetaling

Mange leasinggivere, der har betalt fuld registreringsafgift, kan nu søge om genoptagelse af deres sager helt tilbage til 1. juli 2012. Det kan de i de tilfælde, hvor tilladelsen til forholdsmæssig registreringsafgift er bortfaldet som følge af efterfølgende ændringer i leasingkontrakten – og hvis Motorstyrelsen ikke af egen drift genoptager sagen.

Det er udfaldet, hvis udkastet til et nyt styresignal bliver vedtaget. Udkastet beskriver en ændring af praksis efter registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 6, 1. pkt. vedrørende bortfald af leasingaftaler og opkrævning af fuld registreringsafgift ved ikke godkendte ændringer foretaget efter tilladelsen, men som ikke har betydning for den tidligere tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift.

Behovet for praksisændring sker på baggrund af Højesterets dom i SKM2018.77.HR. Dommen fastslår, at bestemmelsen i registreringsafgiftsloven ikke giver fornøden hjemmel til at anse en tilladelse til forholdsmæssig registreringsafgift for bortfaldet, som følge af ikke godkendte, men ubetydelige, ændringer i leasingaftalen.

Før højesteretsdommen bortfaldt leasingaftaler på trods af udstedt tilladelse til forholdsmæssig registreringsafgift, hvis der efterfølgende var foretaget ændringer i leasingaftalen – også i de tilfælde, hvor ændringen ikke havde betydning for tilladelsen.

Dommen medfører således en ændring af praksis, og der lægges derfor op til at give adgang til genoptagelse i medfør af skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2 og § 32, stk. 1, nr. 1.

I dommen var der tale om en pligt til at betale fuld registreringsafgift fra 1. juli 2012, og det er derfor skæringsdatoen for de eventuelle sager, hvor der nu kan søges om genoptagelse.

Motorstyrelsen vil efter vedtagelsen af det nye styresignal tage sager op af egen drift i tilfælde, hvor Motorstyrelsen er bekendt med, at der er opkrævet fuld registreringsafgift alene på baggrund af ikke tilladte ændringer i en leasingaftale, som hverken har haft betydning for den oprindelige tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift eller for opgørelsen af afgiftens størrelse.

I øvrige tilfælde skal den registreringsafgiftspligtige selv rette henvendelse til Motorstyrelsen.

Skatteministeriet har på baggrund af ovenstående sendt et lovforslag i høring, der blandt andet bevirker en tilpasning af bestemmelsen i registreringsafgiftlovens § 3 b.

Det nye styresignal forventes at træde i kraft 1. januar 2020.