Vanvidsbilisme

Dokumenter

Tro- og loveerklæring – til brug ved kunder, lejere og øvrige forbrugere.

AutoBranchen Danmark har udarbejdet en tro- og loveerklæring, som giver juridisk rygstøtte i sager med vanvidsbilisme.

Tro- og loveerklæring til ansatte ved brug af firmaets biler

ABAF (AutoBranchens Arbejdsgiverforening) har udarbejdet en tro- og loveerklæring til virksomhedens medarbejdere, når de bruger virksomhedens biler.

Tro- og loveerklæring til samarbejdspartnere

AutoBranchen Danmark har lavet en tro- og loveerklæring, som giver juridisk støtte i sager om vanvidskørsel.

Spørgsmål/svar om vanvidsbilisme (Opdateret 15/9/21)

Hvad er en panthaver-deklaration? Og hvordan kan den bruges i denne sammenhæng?
 • En panthaverdeklaration (F-deklaration) er en deklaration, der kan tegnes på en bil man sælger med finansiering eller leaser ud. Det kræver at man har taget ejendomsforbehold, tinglyst pant i bilen eller der er tale om et leaset køretøj.
 • Deklarationen skal bilforhandleren/leasingselskabet notere i kundens kaskoforsikring, som kunden skal give samtykke til og underskrive. Det koster i omegnen af 1.000 kr. (afhængigt af forsikringsselskab).
 • Forsikringen er en tredjemandsforsikring og udbetales til panthaver (bilforhandler/leasingselskab). Forsikringssummen udbetales efter 6 måneders beslaglæggelse eller hvor køretøjet er konfiskeret og ikke meldt frigivet inden 4 uger, efter meddelelse til forsikringsselskabet er givet, og forudsat kaskoforsikring er tegnet. Værdien opgøres efter udløb af frist og erstatning udbetales.Denne deklaration er derfor en særdeles god ide at tegne på alle biler man sælger med finansiering eller biler man leaser ud, så man ikke selv skal stå for at inddrive erstatningen fra kunden.
 • Hvis man har tegnet en panthaverdeklaration eller panthaverinteresseforsikring gennem et forsikringsselskab, så kan man ved bilens længerevarende beslaglæggelse eller konfiskation få udbetalt erstatning for bilen af forsikringsselskabet.
 • Du kan læse mere om panthaverdeklarationer på Forsikring og Pensions hjemmeside (se under deklaration F) eller kontakte dit forsikringsselskab for at høre mere.
Hvad er en panthaver-interesseforsikring? og hvordan kan det bruges i denne sammenhæng?
 • En panthaverinteresseforsikring, er en forsikring som fx et leasingselskab kan tegne for en række af deres leasingbiler samlet. I tilfælde af, at bilen bliver beslaglagt af politiet vil leasingselskabet herefter kunne melde det til forsikringsselskabet, og få udbetalt bilens værdi.
 • Her er der altså tale om en samlet forsikring tegnet over en portefølje af biler, hvor leasingselskabet/bilforhandleren er den direkte forsikringstager.
 • Da virksomheden er den direkte forsikringstager, vil det typisk gå hurtigere med at få udbetalt forsikringssummen for bilen end ved en panthaverdeklaration, hvor det er kunden, der er forsikringstageren.
 • Forsikringen virker på samme måde som en panthaverdeklaration F: Bilforhandleren/leasingselskabet vil få udbetalt en forsikringssum i tilfælde af, at bilen bliver beslaglagt eller konfiskeret i kundens varetægt.
 • Du kan læse mere om panthaverdeklarationer på Forsikring og Pensions hjemmeside (se under deklaration F) eller kontakte dit forsikringsselskab for at høre mere.
Tjek følgende om leasingtager/lejer, inden langtidsudleje eller leasing
 • Foretag grundig kreditvurdering: Tjek e-Skat-data – oplysninger om kundens indkomstforhold. Hvis der ikke er adgang til kundens eSkat, så tjek fx: årsopgørelser, lønsedler, gæld, tjek straffeattest.
 • Se efter om personen er straffet for: Vanvidskørsel eller grovere forseelser af færdselsloven, fx gentagne grove forseelser, forseelser, der har resulteret i frakendelse af kørekortet eller fængselsstraf
 • Lav en tro- og loveerklæring fra leasingtager på, at vedkommende ikke tidligere har begået bestemte relevante lovovertrædelser. Der vil blive gennemført en ændring af kriminalregisterbekendtgørelsen, så oplysninger om færdselslovsovertrædelser, som har medført en ubetinget eller betinget frihedsstraf, kommer til at fremgå af den private straffeattest. Ændringerne forventes gennemført med virkning fra efteråret 2021.
 • Undersøg, om bilen er tiltænkt en anden person end leasingtager: Der vil kunne lægges vægt på oplysninger om, hvorvidt ejeren har undersøgt forhold, der kan indikere, at køretøjet er tiltænkt en anden person end den, køretøjet overdrages til.
 • Det kan være info i bilbogen om, at en leasingtager allerede, er registreret som ejer af et eller flere køretøjer, eller hvis ejeren – f.eks. i form af et leasingselskab – har kendskab til, at leasingtageren allerede har leaset eller lejet et ikke ubetydeligt antal køretøjer inden for en kortere tidsperiode.
 • Herudover vil der også kunne lægges vægt på oplysninger om, hvorvidt ejeren har undersøgt, hvem der vil få adgang til køretøjet. Leasingselskaber bør f.eks. sikre sig, at leasingtager(ne) også vil være de(n) reelle bruger(e) af køre‐ tøjet, bl.a. ved at indhente oplysninger herom i forbindelse med aftaleindgåelsen.
Ved korttidsudlejning skal følgende tjekkes
 • Tro- og loveerklæring
 • Se kørekort

Det skal siges, at AutoBranchen Danmark ikke kender grænsefladerne for, hvornår man kan skelne mellem korttids- og langtidsleje/leasing, og om der stilles mindre krav til ejerens tjek af kunden ved korttidsudlejning.

Det er angivet i loven, at ejer skal tage alle rimelige forholdsregler, så her mener vi ikke, at et fuldstændig krydstjek af kunden er proportionalt, hvis kunden fx blot skal prøvekøre eller leje bilen et par dage.

Vi forventer, at der vil komme flere oplysninger om grænsefladerne med en vejledning fra Transportministeriet.

Risiko ved biler solgt med finansiering
 • I de tilfælde, hvor der er tegnet en finansieringsaftale på en solgt bil og bilen efterfølgende bliver konfiskeret af politiet, vil finansieringsselskabet formentlig kræve, at restgælden bliver indfriet.
 • Og hvis ikke ejeren kan indfri restgælden, hæfter sælgeren (bilforhandleren) i mange tilfælde over for finansieringsselskabet. Restgælden skal derfor indfries af bilforhandleren. Det vil herefter være bilforhandleren, der skal inddrive pengene over for ejeren.
 • AutoBranchen Danmark anbefaler, at man som virksomhed sikrer sig bedst muligt i disse tilfælde. Det kan være ved at tage ejendomsforbehold i bilen og tegne en panthaverdeklaration/forsikring hos et forsikringsselskab.
 • Hvis man har tegnet en panthaver-deklaration (her er det en forudsætning, at der er ejendomspant i bilen), vil forsikringsselskabet i tilfælde af konfiskation udbetale forsikringssummen til bilforhandleren, og herefter vil forsikringsselskabet inddrive kravet hos kunden.
 • Det kan man også gøre ved fx leasing- og lejebiler, og det er derfor en god måde at sikre sig som bilforhandleren ikke at skulle stå med en stort tab.
 • Man kan også kræve, at køberen af bilen for en person til at kautionere (hæfter for) for sig i tilfælde af, at ejeren ikke kan betale. Så vil man kunne rette kravet mod kautionisten i tilfælde af konfiskation (og evt. andre tilfælde hvor kunden ikke kan betale).
Erstatning mod leasingtager/fører
 • Hvis bilen konfiskeres, vil ejeren altid have mulighed for at søge fuld erstatning hos leasingtager/fører. AutoBranchen Danmark råder til, at man inden aftalen indgås, sikrer sig tilstrækkeligt i tilfælde af konfiskation, herunder i forhold til at kunne få dækket et tab fra leasingtager/føreren, eller fra panthaver-interesseforsikring eller via panthaverdeklaration.
 • I tilfælde, hvor føreren har lånt, leaset eller lejet mv. det anvendte køretøj, har ejeren mulighed for efter de almindelige formueretlige regler at gøre et erstatningskrav gældende mod føreren til dækning af det tab, ejeren måtte lide som følge af konfiskationen.
 • Erstatningskravet vil kunne rejses under straffesagen mod føreren af ejeren. Det er også her, domstolen skal tage stillingen til om bilen skal konfiskeres og bortauktioneres.
 • Det forudsættes derfor, at undtagelsesmuligheden alene kan anvendes i tilfælde, hvor muligheden for at gøre et erstatningskrav gældende, ikke er tilstrækkelig til at forhindre, at konfiskationen er uforholdsmæssig indgribende for ejeren, f.eks. fordi et erstatningskrav mod føreren reelt er illusorisk.
 • Det kan fx være førerens død eller konkurs. Det kræver dog, at ejeren ikke kendte eller burde kende til de omstændigheder, der gør kravet illusorisk.
 • Hvis bilen konfiskeres, vil man som ejer/leasinggiver have mulighed for at indbringe konfiskationsspørgsmålet for domstolene, hvor bl.a. undtagelsesbestemmelsen vil kunne gøres gældende, hvis man som ejer/leasinggiver har været i god tro ved at sikre sig tilstrækkelige oplysninger om leasingtagers økonomiske og strafferetslige forhold.
 • Når føreren stoppes, beslaglægges bilen i første omgang af politiet. Herefter skal en domstol tage stilling til strafudmålingen for føreren og om bilen skal konfiskeres.
 • Hvis bilen konfiskeres, vil ejeren altid have mulighed for at søge fuld erstatning hos leasingtager/fører. AutoBranchen Danmark råder til, at man inden aftalen indgås, sikrer sig tilstrækkeligt i tilfælde af konfiskation, herunder i forhold til at kunne få dækket et tab fra leasingtager/føreren, eller fra panthaverinteresseforsikring eller via panthaverdeklaration. Læs mere i fold-ud-kasserne her på siden.
Ved udleje i forbindelse med skadesreparationer og forsikringsskader

En kunde har en skade på sin bil. Han/ hun kan enten selv få det lavet på et værksted og låne en bil i mellemtiden. Eller han/hun kan melde det til sit forsikringsselskab og komme ud til et bilhus med bilen samt få en lånebil i mellemtiden. I begge tilfælde kan der opstå følgende scenarier:

 1. Forsikringsselskabet har lovet kunden en bil, hvorved forsikringsselskabet er forhandlerens aftalepart, eller …
 2. Kunden vil låne en bil, uden at forsikringsselskabet er inde over.
 3. Kunden låner en bil, og forsikringsselskabet ikke er involveret i reparationen. Kunden er aftaleparten.

1. scenarie – her vil det være forsikringsselskabet, det har lånt en bil af jer, som derefter ved en intern aftale mellem forsikringsselskabet og deres kunde udlejer bilen til deres kunde.

Dette scenarie er dog ikke særligt udbredt. Forsikringsselskaberne plejer nemlig kun at betale for selve udlejningen, og indgår derfor ikke i aftaleforholdet. Det vil alene være kunden, som skriver under på en lejekontrakt, og det gør kunden til aftaleparten.

2. scenarie – aftaleparten (den respektive kunde), bør underskrive en tro- og loveerklæring, så I kan opkræve ham/ hende for bilens markedspris, hvis bilen skulle blive konfiskeret på baggrund af vanvidskørsel. Det samme vil gøre sig gældende ved scenarie 3.

Om den nye bestemmelse

133 a, stk. 2:

 • “Konfiskation skal ske, hvis ejeren af et motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert har gjort sig skyldig i spirituskørsel med en alkoholkoncentration i blodet under eller efter kørslen på over 2,00 promille eller en alkoholkoncentration i udåndingsluften under eller efter kørslen på over 1,00 mg pr. l luft eller i et forhold, der medfører ubetinget frakendelse af førerretten efter § 126, stk. 1, nr. 4, 10 eller 11.
 • I tilfælde, hvor køretøjet føres af en anden person end køretøjets ejer og føreren har gjort sig skyldig i en eller flere af de i 1. pkt. nævnte overtrædelser, skal konfiskation ske, medmindre konfiskation må anses for uforholdsmæssigt indgribende, navnlig henset til ejerens mulighed for at kunne vide, at køretøjet ville blive anvendt ved en eller flere af de overtrædelser, der nævnes i 1. pkt., og for at tage alle rimelige skridt til at sikre sin øko‐ nomiske stilling i anledning af overdragelsen af køretøjet til den anden person.« 17. I § 133 a, stk. 3.”