Bilforhandlere

Høringssvar om ændringer af Købeloven

AutoBranchen Danmark afviser i vores høringssvar til den nye købelov at forlænge reklamationsperioden til seks år. Samtidig foreslår vi bedre regler om undersøgelsesgebyr og mulighed for forholdsmæssigt prisafslag. 

De mest centrale ændringer i den nye købelov er, at loven nu skal tage mere højde for varer med digitale elementer og opdateringer, samt de rettigheder og pligter, der følger med et køb eller salg heraf. Herudover bliver den mest væsentlige ændring, at formodningsperioden udvides fra 6 måneder til 12 måneder – dette er et ufravigeligt krav fra EU-direktivet, og der kan dermed ikke laves særskilte danske regler. Det er ellers er muligt ved andre bestemmelser i direktivet, fx reklamationsperioden.

AutoBranchen Danmark var i 2019 i Bruxelles for at påvirke udarbejdelsen af direktivet. Desværre giver det endelige direktiv ikke mulighed for at lave nationale justeringer af formodningsperioden.

Vi er stærkt bekymrede for, om direktivet kan føre til en betydelig stigning af reklamationssager. Tilsvarende vil branchen kunne blive nødt til at acceptere en mangel som en reklamationsmangel. Det skyldes, at branchen i mange tilfælde ikke vil kunne løfte bevisbyrden for, at fejlen ikke var der på leveringstidspunktet. Det har vi gjort opmærksom på og kritiseret i vores høringssvar.

Efter lovens ikrafttræden i 2022, vil vi stærkt opfordre vores medlemmer til at få foretaget en brugtvognsattest ifm. levering. Tilsvarende vil vi opfordre til, at fotodokumentation af stand på leveringstidspunktet, udskrifter fra motorfejl mv. gemmes. Vi har i denne artikel beskrevet, hvordan man som forhandler bedst sikre sig mod reklamationssager.

Den politiske proces vil snart blive påbegyndt, hvor AutoBranchen Danmark vil forsøge at påvirke de relevante politikere og organisationer. AutoBranchen Danmarks fulde høringssvar kan læses her.

Nej tak til forlængelse af reklamationsperioden

I høringssvaret gør vi opmærksom på, at vi er stærkt kritiske over for en forlængelse af reklamationsperioden, som FDM og Forbrugerrådet Tænk ellers har foreslået. I vores høringssvar foreslår vi, at der laves en reduceret reklamationsperiode på 1 år for brugte biler/varer, som direktivet åbner mulighed for, at man nationalt kan fastsætte. Vi har her beskrevet mere indgående, hvorfor vi ikke mener, at en længere reklamationsperiode giver mening.

Det skal være muligt at give et forholdsmæssigt afslag i stedet for ophævelse

Det skal være muligt at give et forholdsmæssigt afslag i stedet for ophævelse i de tilfælde, hvor sælgeren afviser en afhjælpning eller ikke foretager denne inden for rimelig tid, gratis eller uden ulemper, jf. købelovens regler herom. I de tilfælde vil forbrugeren være berettiget til at ophæve købet, også selvom fejlen er af bagatelagtig karakter. Vi foreslår, at man åbner op for, at et forholdsmæssigt afslag kan være en mulighed i denne situation.

I Ankenævn for Biler behandles mange sager, hvor karakteren af den påberåbte fejl er mindre væsentlig. Kunde og virksomhed kan dog fortsat være uenige om, om manglen er reklamationsberettiget. Det kan fx være en tvist om, hvorvidt en mindre bule eller ridse var til stede på leveringstidspunktet. Sælgeren har afvist manglen, men ankenævnet finder, at det er en mangel omfattet af reklamationsretten. Hvis forhandleren havde accepteret manglen tidligere, ville han have haft ret til at udbedre den. Men fordi sælgeren ikke har afhjulpet rettidigt, har kunden nu ret til at hæve købet. Det mener AutoBranchen Danmark er en uforholdsmæssig konsekvens, som hverken kunden eller virksomheden er interesserede i. Kunden vil ofte blot have udbedret fejlen.

Undtagelse til forhandlere af brugte biler, der løbende skal sørge for opdateringer af bilens systemer

Direktivet lægger op til, at sælgeren skal levere opdateringer til kunden i en periode på mindst to år. Vi foreslår en særregel for brugte biler, da vi ikke mener, at det er muligt for alle brugtvognsforhandlere at levere disse opdateringer, da de ikke nødvendigvis har adgang til importørens systemer, hvor opdateringer bliver lagt ud. Vi foreslår at brugte biler undtages fra denne pligt, eller at ansvaret lægges over på producenten.

Medmindre bilforhandlerne også har et værksted, er det ikke sikkert, at de har denne adgang. Oftest er det også svært for de uautoriserede forhandlere at få de oplysninger om opdateringer mv., som de har ret til grundet den hårde konkurrence mellem autoriserede og uautoriserede forhandlere. Vi er derfor bekymrede for konkurrenceforvridning mellem autoriserede forhandlere og uautoriserede forhandlere, der kan opstå, hvis forbrugeren løbende skal serviceres med opdateringer fra producenten, som med al sandsynlighed vil tilgodese forhandlerne i deres forhandlernetværk.

Herudover er en del af brugtvognsforhandlerne ikke specialister i et bestemt mærke, og løbende opdateringer er derfor noget, der ofte skaber udfordringer og reklamationssager.

Lempelse til kravene ifm. et undersøgelsesgebyr

I de gældende regler har sælger ret til at opkræve et undersøgelsesgebyr, hvis en undersøgelse af det købte viser sig ikke at være behæftet med en køberetlig mangel. Det gælder dog kun, hvis kunden forinden er blevet gjort skriftligt opmærksom på gebyret og dets størrelse.

AutoBranchen Danmark foreslår en ændring af disse regler. Vi mener ikke, at det er rimeligt, at kravet fortsat skal udspringe af en aftale med forbrugeren – der ofte benægter med den følge, at sælger anses for at have nægtet at foretage afhjælpning, hvorefter kunden er berettiget til at hæve købet, fordi sælger ikke har foretaget rettidig afhjælpning i det tilfælde, hvor reklamationen viser sig at være berettiget. Også selvom manglen viser sig at være mindre væsentlig.

Forbrugeren har intet at tabe ved at afvise at betale et undersøgelsesgebyr. Hvis forhandleren ikke giver sig, og laver undersøgelsen uden at tage forbehold for et undersøgelsesgebyr, så kan kunden gå videre med sagen til fx Ankenævn for Biler, få lavet en sagkyndigerklæring der. Den erklæring vil fastslå, at bilen er behæftet med en reklamationsmæssig mangel, hvilket kan berettige til ophævelse af købet, fordi afhjælpning ikke er sket rettidigt. Det mener AutoBranchen Danmark ikke er rimeligt.

Derfor foreslår AutoBranchen Danmark, at køber skal forpligtes til at betale et rimeligt undersøgelsesgebyr samt eventuelle uberettigede afholdte omkostninger til fx kundens transport, såfremt den påståede mangel ikke viser sig at være en køberetlig mangel. Ydermere foreslår AutoBranchen Danmark, at kunden kan afskæres retten til at få manglen afhjulpet, hvis kunden afviser betaling af et rimeligt undersøgelsesgebyr.

Tilbagelevering i tilfælde af bilens hændelige undergang

Købeloven indeholder en regel om, at ved ophævelse af købet er køber forpligtet til at tilbagelevere varen mod refundering af købesummen. Der er dog en modifikation til købers forpligtelse til at tilbagelevere det solgte i tilfælde af fx varens hændelige undergang. I mange tilfælde har køberen dog fået udbetalt en forsikringssum fra sit kaskoforsikringsselskab. Derfor foreslår vi, at bestemmelsen ændres, så forbrugeren forpligtiges ved ophævelse af købet til at tilbagelevere det, der er trådt i stedet for det købte, så de ikke både har retten til købesummen og forsikringssummen. Ellers vil forhandleren stå tilbage uden likvider eller med en totalskadet bil. Det vil dog kun gælde i de tilfælde, hvor kunden er kaskoforsikret (hvilket de som oftest er).

Kontakt

Juridisk hotline