Persondata

Kan bortfald af en fleksjobordning udgøre en saglig begrundelse for at opsige en medarbejder?

Personer, der pga. en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne ikke kan opnå, eller fastholde, beskæftigelse på normale vilkår, kan af kommunen bevilliges en fleksjobordning. Opsiger en arbejdsgiver en medarbejder som følge af vedkommendes nedsatte arbejdsevne, kan det imidlertid meget let være i strid med forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling pga. af handicap. Spørgsmålet er derfor, om en arbejdsgiver sagligt kan opsige en medarbejder i en fleksjobstilling ved udløb af vedkommendes fleksjobsaftale, eller om det må betragtes som forskelsbehandling i strid med forskelsbehandlingsloven. Dette har Højesterets for nyligt taget stilling til.

Sagen vedrørte en medarbejder der var ansat i en fleksjobordning. Arbejdsgiveren udbetalte medarbejderens løn og modtog et tilskud hertil fra kommunen. Da medarbejderen nåede folkepensionsalderen, udløb fleksjobsaftalen, og arbejdsgiveren opsagde i den forbindelse medarbejderen. Hverken fleksjobsaftalen med kommunen, eller medarbejderens ansættelseskontrakt, indeholdt dog bestemmelser om at ansættelsen skulle ophøre i forbindelse med at fleksjobstilskuddet bortfaldt.

Højesteret fandt imidlertid, at kommunens fleksjobstilskud var en klar forudsætning for ansættelsesaftalen. Højesteret fandt derudover, at fleksjobordningen bestod af to nødvendige elementer, dels det særlige ansættelsesforhold og dels det offentlige tilskud. Ordningen udgjorde derfor en beskæftigelsesfremmende foranstaltning, som kunne tillades efter forskelsbehandlingsloven, og ophøret af fleksjobsaftalen var dermed et ophør af en positiv særforanstaltning, og ikke en forskelsbehandling. På den baggrund fandt Højesteret således, at opsigelsen ikke var i strid med forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling pga. medarbejderens handicap eller alder.

Afhængig af omstændighederne, kan ophør af en fleksjobordning således udgøre en saglig begrundelse for at opsige en medarbejder, som ikke er i strid med forskelsbehandlingsloven, i de tilfælde hvor fleksjobsaftalen er en klar forudsætning for ansættelsen.

Afskedigelser af medarbejdere kræver dog altid stor omhu, og en fejl kan risikere at koste virksomheden dyrt. Står I med en mulig afskedigelse vil AutoBranchens ArbejdsgiverForening – ABAF, derfor altid stå til rådighed med vejledning og rådgivning, ligesom vi gerne er behjælpelige med at udforme den konkrete opsigelse.