Bilforhandlere

Motorstyrelsen orienterer om en lang række nye regler 

Folketinget vedtog en ny lov på motorområdet, Lov nr. 2193, i slutningen af november. Loven, der træder i kraft den 1. januar 2022, tilpasser en række regler på motorområdet.  

Reglerne handler om betaling af gebyr for ændring af et køretøjs registrerede ejer og bruger. Det handler også om selvanmeldere, der måtte have gæld til det offentlige. Det handler om nye regler i forbindelse med totalskadede køretøjer, og det handler om ændring af kravene til afgiftspligt på ladestandere. Det handler også om ændring af genberegningsfristen for leasingkøretøjer og solidarisk hæftelse for selvanmeldere. Desuden er vedtaget en mulighed for at gennemføre en særlig procedure for partshøring, når Motorstyrelsen værdifastsætter køretøjer.   

Læs detaljerne i Motorstyrelsens nyhedsbrev her 

 Gebyr for ændring af et køretøjs registrerede ejer og bruger 

Det fremgår nu klart, at bestemmelsen i § 11, stk. 1. omfatter opkrævning af gebyr for enhver ændring af et køretøjs registrerede ejere eller brugere, der sker uden samtidig afmelding af køretøjet. Det betragtes også som en ændring, når man sletter en ejer eller en bruger i Motorregistret. 

Der opkræves gebyr for dette, uanset om ændringen foretages af Motorstyrelsen, en nummerpladeoperatør eller via en selvbetjeningsløsning.   

Der er tale om en præcisering, som er på linje med den nuværende praksis på området. Det samme præciseres i køretøjsregistreringslovens § 12, stk. 1. 

Gæld til det offentlige 

Virksomheder, der er autoriseret som nummerpladeoperatør eller selvanmelder, må ikke have forfalden gæld til det offentlige. Bestemmelsen gælder også for virksomheder, der søger om at blive autoriseret som nummerpladeoperatør eller selvanmelder. 

Hidtil har det kun været en betingelse, at en virksomhed ikke må have gæld til staten. Denne ændring sikrer, at en virksomhed, der for eksempel har gæld til en kommune, ikke kan autoriseres eller være autoriseret som nummerpladeoperatør eller selvanmelder.  

Når bestemmelsen træder i kraft, vil Skatteforvaltningen sende en rykker til de selvanmeldere og autoriserede nummerpladeoperatører, der har gæld til det offentlige. Bestemmelsen har virkning både for virksomheder, der allerede er registreret, når bestemmelsen træder i kraft, og for kommende registrerede virksomheder. 

Totalskadede køretøjer 

Det fremgår af registreringsafgiftslovens § 7, stk. 1, at der skal betales registreringsafgift på ny af et køretøj, som bliver genopbygget efter at være totalskadet. Det sikrer, at der ikke udføres uforholdsmæssigt dyre reparationer på køretøjer for at undgå, at den oprindelige registreringsafgift går tabt.  

Fra den 1. januar er køretøjer på forholdsmæssig afgift ikke længere omfattet af den bestemmelse.  

Det skyldes, at der ikke er betalt fuld registreringsafgift for disse køretøjer. For køretøjer på forholdsmæssig afgift vil der alene være betalt registreringsafgift for en begrænset periode. Når denne periode udløber, skal disse køretøjer alligevel afgiftsberigtiges på ny, før de kan registreres i Danmark. 

Afgiftspligtig værdi af ladestandere 

Registreringsafgiftsloven indeholder i dag ingen særregler om, hvordan værdien af udstyr til opladning af køretøjer (ladestandere) skal behandles i forbindelse med opgørelse af køretøjets afgiftspligtige værdi. Udgangspunktet har derfor været, at værdien af ladestandere skulle medregnes i den afgiftspligtige værdi, hvis ladestanderen købes sammen med køretøjet. 

Med lov nr. 2193 indføres der en sådan særregel, som sikrer, at der ikke skal betales registreringsafgift af en ladestander, som købes sammen med et køretøj, og som installeres på en fast adresse. Det betyder, at ladestandere fremover ikke skal medregnes ved opgørelsen af et køretøjs afgiftspligtige værdi.   

Ændringen sikrer, at ladestandere skatte- og afgiftsmæssigt behandles ensartet efter reglerne om registreringsafgift og reglerne om beskatning af fri bil.  

Genberegningsfrist for leasingkøretøjer 

Hidtil har registreringsafgiften af nye leasingkøretøjer m.v. skullet genberegnes efter registreringsafgiftslovens § 9 a ved overdragelse af køretøjet og senest 4 måneder efter første registrering. Denne frist ændres til 3 måneder. 

Ændringen har virkning for køretøjer, der registreres i Motorregistret fra og med 1. januar 2022.  

Genberegningsfristen for leasingkøretøjer er med til at sikre, at leasingkøretøjet ikke afgiftsberigtiges ud fra en værdi, der ligger under den markedsmæssige værdi. Fremrykningen af genberegningsfristen vil reducere den periode, hvor der eventuelt betales en særlig lav afgift af køretøjet. 

Hæftelse 

Det bliver nu muligt at gøre solidarisk hæftelse gældende overfor virksomheder, der erhvervsmæssigt handler med køretøjer, men bruger andre selvanmeldere til at værdifastsætte og angive registreringsafgift af deres køretøjer.  

Hæftelsesbestemmelsen i registreringsafgiftslovens § 20, stk. 7, udvides ligeledes til også at gælde for køretøjer, der tidligere har været registreret i Danmark, fx leasingkøretøjer.  

Hæftelsesreglerne justeres som følge af udviklingen på bilmarkedet, herunder blandt andet indførelse af regler om forholdsmæssig afgift for leasingkøretøjer, registrerede virksomheders muligheder for selv at angive afgift m.v.  

Motorstyrelsen skriver som begrundelse, at der har været en stigende tendens til, at virksomheder, der selv er registrerede som selvanmeldere, bruger andre selvanmeldere til at værdifastsætte køretøjer. Det er ikke hensigtsmæssigt, at den, der sælger et køretøj, ikke hæfter for registreringsafgiften, da dette giver mulighed for at isolere afgiftspligten i en anden virksomhed end den, der tjener på salg af køretøjet. Det har hidtil givet en åbenbar mulighed for at omgå reglerne og dermed undgå betaling af registreringsafgift.   

Særlig procedure for partshøring ved værdifastsættelse af nye og brugte køretøjer 

Skatteforvaltningen får mulighed for at bruge en særlig procedure for partshøring ved værdifastsættelse af nye og brugte køretøjer.   

Den særlige procedure medfører, at afgørelsen ledsages af sagens faktiske oplysninger, der er lagt til grund for afgørelsen, og parten skal i afgørelsen gøres bekendt med adgangen til at komme med bemærkninger til afgørelsen inden for en frist på mindst 15 dage. 

Hvis parten kommer med bemærkninger inden for fristen, træffer Skatteforvaltningen en ny afgørelse ved fristens udløb på grundlag af partens bemærkninger. Partshøringen sker således, efter afgørelsen træffes. 

Vær opmærksom på, at det kun er Motorstyrelsen, der foretager partshøring. Det gælder ikke registrerede virksomheder (selvanmeldere), da disse ikke træffer afgørelser. 

Den nye særlige procedure medfører, at borgere og virksomheder har tre muligheder, når Skatteforvaltningen bruger den særlige partshøringsprocedure. 

Motorstyrelsen forventer at implementere den nye proces for partshøring i forbindelse med værdifastsættelser i løbet af januar 2022. 

Læs mere om de særlige detaljer for partshøring og om den nye lov i øvrigt, i Motorstyrelsens nyhedsbrev her 

Kontakt

Juridisk hotline