Bilforhandlere

Motorstyrelsen: Sådan skal overgang til nye bilafgifter forløbe

I forbindelse med overgangen til de nye bilafgifter har Motorstyrelsen samlet nogle af de væsentligste ændringer og præciseret overgangsperioden.

Efter fremlæggelsen af det lovforslag, der skal implementere de nye bilafgifter, har Motorstyrelsen udsendt deres fortolkning. Udmeldingen fra Motorstyrelsen viser hvordan, Motorstyrelsen forventer at fortolke den lovgivning, der er fremlagt og dermed, hvordan bilforhandlere og leasingselskaber skal forholde sig frem til midten af februar, hvor loven forventes vedtaget. Motorstyrelsens udmelding er et særligt problem ifm. indregistrering af el- og pluginhybrider, som Juridisk chef hos AutoBranchen Danmark Eylem Ünüvar uddyber:

”Motorstyrelsens systemer kan ikke understøtte den nye registreringsafgift før 1. juni. Derfor skal der fra årsskiftet og frem til 31. maj indbetales 65 procent i registreringsafgift for el- og pluginhybridbiler, hvorefter differencen afregnes med forhandleren på vegne af slutbrugeren. Det mener vi er fuldstændig uacceptabelt, hvilket vi har gjort meget klart over for både Skatteministeriet og Motorstyrelsen. Vi arbejder fortsat på, at beslutningen bliver omstødt.”

Det skal understreges, at Motorstyrelsen udtaler sig baseret på de nuværende oplysninger fra den politiske aftale og det fremsatte lovforslag, der stadig kan blive ændret frem mod vedtagelse i februar 2021. Af samme årsag vil Motorstyrelsen ikke vejlede branchen yderligere, før loven er vedtaget.

Grundlæggende om overgangsperioden

 • Motorstyrelsen fortsætter med at administrere efter de gældende regler, indtil de nye regler, som fremgår af lovforslaget, er vedtaget og trådt i kraft. Det vil sige, at i perioden fra og med den 18. december 2020 til og med forventeligt den 31. maj 2021 vil afgiftsberigtigelse og indregistrering umiddelbart fortsætte som hidtil.
 • Det vil særligt ramme de grønne biler, der i perioden 1. januar til 31. maj skal indbetale registreringsafgift på 65 procent af den ”gamle” registreringsafgift uden det nuværende bundfradrag på 40.000 kr.
 • Problemet med registreringsafgift for de grønne biler i de fem første måneder af 2021, er AutoBranchen Danmark i dialog med både Skatteministeriet og Motorstyrelsen omkring.
 • AutoBranchen Danmark har før fremlæggelsen af lovforslaget advaret imod denne model, der urimelig for både branche og forbrugere. Vi arbejder stadig på at løse problemet.
 • Det fremgår også af lovforslaget, at loven skal træde i kraft den 1. juni 2021. Ændringerne af registreringsafgiften vil dog få virkning tilbage fra den 18. december 2020, hvor lovforslaget blev fremsat. Det vil sige, at der som udgangspunkt vil skulle ske en efterregulering af afgiftsbeløb for køretøjer, som er afgiftsberigtiget i perioden fra og med den 18. december 2020 til og med den 31. maj 2021.
 • Et køretøj er afgiftsberigtiget, når registreringsafgiften er betalt af typisk en forhandler eller en leasingvirksomhed, eller når registreringsafgiften af en registreret virksomhed efter registreringsafgiftsloven (selvanmelder) er tilskrevet en kreditkonto (månedsangivelsen).
 • Afgiftsberigtigelse af køretøjer skal fortsat ske efter de hidtil gældende regler til og med den 31. maj 2021. Både Motorregistret og beregnere og vejledning på skat.dk og i Motorregistret vil være baseret på disse regler frem til 1. juni 2021. Den årlige regulering af afgiftsbeløb og satser pr. 1. januar 2021 vil ligeledes ske efter de hidtil gældende regler.
 • Når loven er trådt i kraft forventeligt den 1. juni 2021, vil registreringsafgiften for køretøjer indregistreret fra og med den 18. december 2020 til og med den 31. maj 2021 som udgangspunkt skulle fastsættes på ny efter de nye regler. Tilbagebetaling eller efteropkrævning vil sædvanligvis ske til den bilforhandler eller en leasingvirksomhed, der har indbetalt afgiften, hvorefter der skal ske efterregulering over for kunden.
 • Motorstyrelsen opfordrer til, at der i købsaftaler, der indgås fra den 18. december 2020 og frem, tages højde for både ovenstående efterregulering, og at lovforslagets indhold kan ændre sig inden vedtagelse.

Overgangsperiode og bilhandler fra før 18. december 2020

 • For køretøjer, hvor der indgået en bindende købsaftale senest den 17. december 2020, og hvor køretøjet indregistreres senest den 1. juli 2021, vil være muligt at vælge at bruge de hidtil gældende regler ved afgiftsberigtigelsen.
 • Det betyder, at man for aftaler indgået før loven blev fremsat kan gennemføre handlen og leveringen af køretøjet til kunden efter de regler, som var gældende dagen før lovforslagets fremsættelse.
 • Det er vigtigt at være opmærksom på, at satserne for registreringsafgift for de køretøjer, der er omfattet af overgangsordningen, fastholdes på det niveau, de havde den 17. december 2020.
 • Krav til brug af overgangsordningen:
  • Der indsendes dokumentation for, at der er indgået en bindende købsaftale senest i forbindelse med registreringen af køretøjet, og at
  • der senest i forbindelse med anmodningen om registrering indsendes en anmodning til Motorstyrelsen om, at de hidtil gældende regler ønskes anvendt.
 • Det er som udgangspunkt Motorstyrelsen, der skal foretage afgiftsberigtigelse og registrering af disse køretøjer. Virksomheder, som er registreret efter registreringsafgiftsloven (selvanmeldere), kan dog selv foretage registreringen og angive registreringsafgiften for disse køretøjer, men skal også, inden afgiften angives, indsende en erklæring om anvendelse af de hidtil gældende regler og dokumentation for, at der er indgået en bindende købsaftale senest den 17. december 2020.
 • Dette skal ske, inden køretøjet anføres på virksomhedens månedsangivelse.
 • Dokumentation mv. indsendes via TastSelv Erhverv, Vælg Bil og motor og Bindende købsaftale.

Leasingbiler og køretøjer på forholdsmæssig registreringsafgift

 • Forhandler eller leasingselskab vil i de fleste tilfælde kunne vælge at genberegne efter både de nye eller gamle bilafgifter alt efter, hvad der er mest fordelagtigt for den enkelte bil.
 • De nye regler har kun virkning fra og med den første afgiftsperiode, som påbegyndes den 18. december 2020 eller senere.
 • For allerede indgåede leasingaftaler, hvor afgiftsperioden er begyndt senest den 17. december 2020, får de nye regler som udgangspunkt ikke betydning. Dog vil de nye regler få betydning, hvis sådanne leasingaftaler forlænges efter den 18. december 2020, da der er tale om en ny afgiftsperiode.
 • Afgiftsberegningen ved eventuelle forlængelser vil til og med den 31. maj 2021 i første omgang skulle ske efter de hidtil gældende regler. Afgiftsbeløb og renter vil dog blive opgjort på ny efter de nye regler, når loven er trådt i kraft, og der vil derefter ske efteropkrævning eller tilbagebetaling.
 • Det samme gælder for tilbagebetaling af afgift og rente ved førtidig afbrydelse samt betaling af afgift og rente ved fristoverskridelser, som sker i perioden fra og med den 18. december 2020 til og med den 31. maj 2021, såfremt afgiftsperioden er påbegyndt den 18. december 2020 eller senere. Også her vil afgiftsbeløb og rente efter lovens ikrafttræden blive opgjort på ny efter de nye regler, og der vil ske efteropkrævning eller tilbagebetaling.
 • Hvad angår værditabsberegninger ved udløb, som foretages i perioden fra og med den 18. december 2020 til og med den 31. maj 2021, skal der efter lovens ikrafttræden ske en fornyet værditabsberegning efter de nye regler. Det gælder, uanset om afgiftsperioden er påbegyndt før den 18. december 2020 eller ej. Eventuelle forskelsbeløb vil blive efteropkrævet eller tilbagebetalt.

Særligt om genberegning efter registreringsafgiftslovens § 9a

 • Hvad angår genberegning efter lovens § 9a, foreslås der også særlige regler til at håndtere overgangen til det nye regelsæt.
 • For køretøjer omfattet af genberegningsreglerne, som er registreret her i landet første gang senest den 17. december 2020, og som fra og med den 18. december skal have angivet den afgiftspligtige værdi som brugt i medfør af § 9 a, stk. 1, skal de hidtil gældende regler som udgangspunkt anvendes ved fastsættelsen af den afgiftspligtige værdi som brugt.
 • Det vil dog efter anmodning være muligt at angive den afgiftspligtige værdi som brugt i medfør af § 9 a, stk. 1, efter de nye regler, hvis anmodning herom er fremsat over for Motorstyrelsen senest den 31. maj 2021. Eventuelle forskelsbeløb vil blive efteropkrævet eller tilbagebetalt.

Omlægning af grøn ejerafgift og vægtafgift fra brændstofsforbrug til CO2-udledning

 • I lovforslaget foreslås at omlægge den grønne ejerafgift fra at være baseret på en bils brændstofsforbrug til at være baseret på dens CO2-udledning. Ændringen skal have virkning for biler, der indregistreres første gang i Danmark den 1. juli 2021 eller senere.
 • For de biler, som er indregistreret første gang i Danmark senest den 30. juni 2021, vil der fortsat skulle betales afgift opgjort efter brændstofforbruget.

Kontakt

Juridisk hotline