Bilforhandlere

Motorstyrelsen svarer på 20 nye spørgsmål om afgifter på biler og varebiler

Danmarks nye afgifter for både personbiler og varebiler fortsætter med at afføde en række spørgsmål fra aktører i branchen. AutoBranchen Danmark arbejder tæt sammen med Motorstyrelsen, som nu kommer med svar på en række afledte spørgsmål på AutoBranchen Danmarks webinar om netop de nyeste afgifter.

Her samler vi de nyeste spørgsmål fra aktører i branchen og med svar fra Motorstyrelsen selv. Spørgsmål/svarene er oplistet i den kronologiske rækkefælge, de blev stillet på webinaret om afgifterne.

Se eller gense vores webinarer om aktuelle emner her

 • Når man laver en nedvejning til under 3.000 kg., bevæger man sig fra en klasse til anden, og der derfor svares ny reg. afgift, som dog modregnes af tidligere afgift.
 • Dette sker til og med 31. maj 2021 efter de gældende regler.
 • Derefter sker der en omberegning af nedvejningen, dvs. at den nye reg. afgift samt modregningsbeløbet fastsættes på ny efter de nye regler.
 • En nedvejning til en tilladt totalvægt under 3.000 kg vil have de samme konsekvenser i forhold til de løbende afgifter m.v. som hidtil.

Skal afgiften på brugte varebiler, som fra ny ville havde været på stykafgift, regnes proportionelt?

… eller er de 47.000 blot et loft over hvad der nu skal indbetales/udbetales. Fx En varevogn som kostede 400.000 fra ny og nu koster 200.000 og er på/ville havde været på styk afgift fra ny, ville afgiften være 50% af 47.000 eller ser man kun på de 47.000 som et loft den ikke kan overstige.

 • Maks. afgiften nedskrives med køretøjets faldprocent. Det gælder både efter de gældende regler og efter de nye regler, der træder i kraft den 1. juni 2021. Hvis en varebil som i eksemplet har haft et værditab på 50 %, vil maks. afgiften efter de nye regler udgøre 23.500 kr.
 • CO2-udslippet vil skulle beregnes ud fra brændstofforbruget i liter pr. 100 km.
 • Dette forbrug fremgår under ”Målt forbrug” à ”Brændstofforbrug målt” i DMR.

Skal man altid bruge COC-dokumentet for beregning af WLTP, eller er tallet fra Færdselsstyrelsen ok?

 • Motorstyrelsen er i dialog med Skatteministeriets Department omkring en afklaring på dette spørgsmål og vil vende tilbage, så snart der foreligger en endelig afklaring.

Hvordan tilbageregner Motorstyrelsen til NEDC-2, hvis den nye bils COC er på WLTP?

 • Motorstyrelsen er i færd med at undersøge, hvordan NEDC-2-forbrugstallene kan tilvejebringes for disse køretøjer, som i 2021 vil være registreret med et WLTP-forbrug.
 • Motorstyrelsen vil så vidt muligt tage udgangspunkt i det faktiske NEDC-2-forbrugstal (det som fremgår af COC-dokumentet) – og ikke et forbrugstal omregnet fra WLTP til NEDC-2.

 … eller skal vi regne hver sag om og betale det mere i salgsmoms da avancen vil blive større nogle biler?

 • Motorstyrelsen har ikke forholdt sig til, om et forbehold om, at en evt. ” efterbetaling/tilbagebetaling af registreringsafgift tilfalder forhandleren, købesum er endelig” kan have moms- eller skattemæssige konsekvenser. Spørgsmål herom bør rettes til Skattestyrelsen.
 • Det bemærkes dog, at såfremt der på fakturaen er anført registreringsafgift, skal denne behandles som et udlæg for kunden. Såfremt afgiften bliver lavere, end beløbet der fremgår af fakturaen, skal der udfærdiges en kreditnota og en ny faktura.

Kommer WLTP-tallet til at stå på reg. attest fremover? Så man kan bruge det tal når man beregner afgift af tidligere danske leasingbiler?

 • For de biler der registreres første gang i Danmark efter 1. januar 2021 vil det være WLTP tallet, der er registreret i DMR.
 • For så vidt angår de biler, der i overgangsperioden er blevet registreret med målenormen NEDC-2, er Motorstyrelsen i dialog med Skatteministeriets Department omkring en afklaring på dette spørgsmål.

Hvad skal man være opmærksom på i købsaftaler i overgangsperioden, og hvornår bliver købsaftaler bindende?

Hvordan ændres batterifradrag og bundfradrag for el-og hybridbiler i 2022?

Skal kunden have en faktura på købet eller er en slutseddel fra Bilinfo nok?

 • Det er forhandlerens eget ansvar at udforme fakturaen, så længe den overholder de fakturakrav, som fremgår af registreringsafgiftslovens § 21.
 • Motorstyrelsen har ikke forholdt sig til, om et forbehold om, at en evt. ” efterbetaling/tilbagebetaling af registreringsafgift tilfalder forhandleren, købesum er endelig” kan have moms- eller skattemæssige konsekvenser.
 • Spørgsmål herom bør rettes til Skattestyrelsen.
 • Det bemærkes dog, at såfremt der på fakturaen er anført registreringsafgift, skal denne behandles som et udlæg for kunden. Såfremt afgiften bliver lavere, end beløbet der fremgår af fakturaen, skal der udfærdiges en kreditnota og en ny faktura.

Ved beregning af grøn ejerafgift på Skats hjemmeside bruges kilometer pr. liter ud fra opslag i DMR – skal det omregnes til WLTP?

 • Hvis brændstofforbruget er angivet ud fra WLTP-målenormen, skal brændstofforbruget ganges med 1,21 og afrundes til en decimal (dette svarer til forbruget under ”samlet beregnet brændstofforbrug”).
 • Er bilen registreret med et brændstofforbrug ud fra en anden målenorm, kan forbrugstallet til brug for beregnet af grøn ejerafgift også findes i DMR under ”samlet beregnet brændstofforbrug”.

Hvordan skal vi opkræve / udbetale den afgiftsregulering til kunden, når dette sker efter 1 juni 2021? 

… ved leasing aftalens start, opkræver vi jo en udbetaling, og ikke en sikkerhedsstillelse som vi kan bruge til at regulere evt ekstra opkrævet afgift.

 • Det er tilladt at regulere leasingydelsen på baggrund af omberegningen.
 • I leasingforhold er det ikke nødvendigt at betegne en forventet fremtidig efteropkrævning som en sikkerhedsstillelse.
 • Det skyldes, at registreringsafgiften i leasingforhold i registreringsafgiftslovens forstand ikke er et udlæg for kunden.

Vi fakturerer efter det, vi skal afregne Skat, og opkræver kunden efter gældende 2021-sats – vi udleverer slutseddel til kunden. Er det ok at gøre sådan?

Bliver alle biler automatisk efterreguleret, hvis der ikke er bedt om overgangsordningen?

 • Alle køretøjer som afgiftsberigtiges i perioden fra og med 18. december 2020 til og med 31. maj 2021 vil automatisk blive omberegnet efter den 1. juni 2021 og en evt. difference i registreringsafgiften vil blive efteropkrævet eller tilbagebetalt.
 • Som udgangspunkt vil omberegningen ske efter de nye regler i L 129, men er der anmodet om anvendelse af overgangsordningen for bindende købs- og leasingaftaler – og er betingelserne opfyldt – vil omberegningen ske efter reglerne pr. 17. december 2020.

Hvad er CO2-udslippet, målt efter WLTP, hvis der fremgår 118 gram pr. km efter ‘NEDC-2’ i DMR.? Skal man runde op/ned for at undgå decimaler i CO2-udslip efter om-beregning?

 • Motorstyrelsen er i dialog med Skatteministeriets departement omkring en afklaring af, hvordan CO2-udslippet skal fastsættes for biler registreret med NEDC-2-målenormen.
 • Motorstyrelsen vender tilbage, så snart der foreligger en endelig afklaring.

Når vi genberegner en bil, som er registeret før den 17/12 , er det den korrekte genberegningspris, vi får oplyst i Skat?

 • Vi forstår spørgsmålet sådan, at der med skat menes DMR.
 • Motorstyrelsen vil efter de nye reglers ikrafttræden den 1. juni 2021 foretage en omberegning af genberegningen med udgangspunkt i reglerne pr. 17. december 2020, hvis køretøjet er registreret senest denne dato.
 • Den genberegningspris (teknisk nypris), som fremkommer i DMR i dag, vil således blive omberegnet på et tidspunkt efter den 1. juni 2021.
 • For nærmere information om overgangsordningen for køretøjer omfattet af genberegningsreglerne i registreringsafgiftslovens § 9 a, henvises til Motorstyrelsens nyhedsbrev af 10. februar 2021. Se afsnittet ”Særligt om genberegning efter registreringsafgiftslovens § 9 a”

En bil udleder 41g CO2/km efter NEDC, og jeg skal omregne til WLTP. 41 x 1,21 = 49.6 CO2/km WLTP. Er det så en lavemissions bil (“under 50 gram”)?

 • Ved omregning fra et NEDC-forbrugstal, og ved omregning fra et WLTP-brændstofforbrug (i de tilfælde, hvor CO2-udslippet  efter WLTP ikke er registreret i DMR), skal der afrundes til en decimal.
 • I det nævnte eksempel med en CO2-udledning opgjort efter NEDC-målenormen på 41 g/km, vil der skulle beregnes et CO2-tillæg ud fra ud fra et forbrug på 49,6 g CO2 pr. km.
 • Bilen vil derfor være omfattet af reglerne om lavemissionsbiler i den nye bestemmelse i registreringsafgiftslovens § 5 c.
 • Motorstyrelsen er i dialog med Skatteministeriets departement om en afklaring af, hvordan CO2-udslippet skal fastsættes for biler registreret med NEDC-2-målenormen.
 • Motorstyrelsen vender tilbage, så snart der foreligger en endelig afklaring.

Er det en godkendt, bindende købsaftale, hvis der er handlet på en byttepris mellem køber og sælger? Altså uden specificerede priser på afgift, udstyr, moms mm. på købsaftalen?

 • Ja, hvis
  • det er aftalt, hvilke to biler, der indgår i handlen, og
  • bytteprisen er aftalt, vil aftalen godt kunne være bindende. Det forudsætter, at de øvrige krav til en bindende aftale er opfyldt.

Hvis jeg genberegner en leasingbil i dag, så får den en teknisk nypris i DMR som ikke har noget at gøre med det nye lovforslag L129. Må denne, tekniske nypris, stadig godt bruges til endelig afgiftsfastsættelse nu?

 • Ja, den tekniske nypris kan godt anvendes til en anden afgiftsberegning.

COC-dokumentet siger ikke noget om brændstofnormen, hvad gør jeg?

 • Det vil betyde, at målenormen er NEDC, da det siden indførelsen af WLTP har været standard at oplyse om målenormen på COC-dokumentet. Det gælder dog ikke, hvis køretøjet er fra før indførelsen af NEDC (ca. 1996/1997).
 • I så fald skal brændstofforbruget omregnes ud fra egenvægten, men i de tilfælde vil der slet ikke fremgå et brændstofforbrug af COC-dokumentet.
 • Færdselsstyrelsen har i øvrigt oplyst Motorstyrelsen om, at hvis der både er angivet et WLTP-forbrug og et NEDC-forbrug, vil NEDC-forbruget være et NEDC2-forbrug.

Kontakt

Juridisk hotline