Bilforhandlere

Nyt lovforslag varsler markante ændringer på motorområdet

Det her er en juraklumme udgivet i fagavisen Motor-magasinet den 6/8 2021 og skrevet af Ida Nynne Daarbak Reislev, jurist hos AutoBranchen Danmark.

Skatteministeriet har ikke været helt sommerferie-lukket og udsendte i juni et lovforslag, der vil ændre en lang række regler på motorområdet temmelig markantI klummen her gennemgår jeg de vigtigste ændringer, så du er helt opdateret. 

Hovedlinjerne er:

  • Store potentielle tab for leasingselskaber.
  • Efterregning ved brug af ekstern afgiftsberegner.
  • Skat på ladestandere.
  • Dialog ved partshøringer.
  • Forholdsmæssig afgift.
  • Gæld til det offentlige.

Store tab for leasingselskaber 

Skatteministeren foreslår at nedsætte genberegningsfristen fra de nuværende fire til tre måneder efter, at bilen er indregistreret. Ministeriet vil mindske den skattemæssige fordel, man mener der kan opnås som følge af, at fx flåderabatter kan indregnes i den afgiftspligtige værdi ved indregistrering af nye køretøjer, indtil køretøjerne skal genberegnes. Den tabte indtjening for virksomhederne skal i stedet tilgå statskassen.  

Det er i lovudkastet estimeret, at lovændringen vil medføre, at leasingselskabers mv. fortjeneste falder markant – svarende til provenu på ca. 80 mio. kr. årligt, hvilket desværre betyder store indtægtstab for virksomhederne 

Efterregning for brug af eksterne afgiftsberegnere 

Inden for autobranchen er der de seneste år fremkommet en ny type virksomheder, hvis formål er at værdifastsætte og afregne registreringsafgift og stille garanti for afgiften på vegne af den virksomhed eller person, som henvender sig til dem. Disse virksomheder kaldes ”eksterne afgiftsberegnere”.  

Med ændringen vil Motorstyrelsen få adgang til at rette krav mod bilforhandleren, der har benyttet en ekstern afgiftsberegner, hvis styrelsen ved efterkontrol af køretøjer konstaterer, at der er betalt for lidt i afgift. Kravet mod bilforhandlere kan blive gældende, hvis firmaet med den eksterne afgiftsberegner går konkurs. 

Efter de nugældende regler, er dette kun muligt, hvis køretøjet er brugtimporteret fra udlandet, og ifm. Indregistrering i Danmark ikke er blevet værdifastsat korrekt. Med den nye bestemmelse, udvides denne hæftelsesmulighed også til at gælde for biler, der udelukkende har kørt i Danmark, fx på forholdsmæssig afgift.  

Med den nye udvidede bestemmelse, skal man som bilforhandler, der benytter en ekstern afgiftsberegner til sine køretøjer, være ekstra opmærksom på, at de kan ende med at hænge på en efterregning, hvis den eksterne afgiftsberegnervirksomhed, ikke kan betale.  

Nul skat på ladestandere 

For at skabe sammenhæng foreslås det, at hovedaktionærer og selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, ikke skal beskattes af værdien af ladestandere, der stilles til rådighed af virksomheden i forbindelse med fri bil, ligesom det tydeliggøres, at ladestandere ikke skal indgå i beregningen af den afgiftspligtige værdi. 

Ændringen vil gøre det mere fordelagtigt for arbejdsgivere og arbejdstagere at vælge et køretøj, der er elektrisk, og dermed en større mulighed for bilforhandlerne for at sælge sælge/lease ud elektriske biler og ladestanderløsninger.  

Bedre dialog ved partshøringer 

Derudover foreslås det at indføre en særlig procedure for partshøring ved fastsættelse af den afgiftspligtige værdi af køretøjer, der træder i stedet for forvaltningslovens regler herom. Det skal understøtte gennemsigtighed og dialog, samtidig med at borgere og virksomheders ønske om at tage deres køretøj i brug hurtigst muligt tilgodeses. 

Kommunal og statsgæld ligestilles 

Det foreslås også at ændre kravene til selvanmeldere og nummerpladeoperatører, så de fremover ikke må have gæld til det offentlige. Derved præciseres det, at fx kommunal gæld ligestilles med gæld til staten.  

Forholdsmæssig afgift og reparationsgrænse 

Biler på forholdsmæssig afgift foreslås undtaget fra reparationsgrænsen for totalskade. Det vil få den konsekvens, at der ikke skal svares ny registreringsafgift af et sådant køretøj, der er genopbygget efter at have været ødelagt m.v.  

Disse køretøjer har ikke en iboende registreringsafgift modsat de fuldt afgiftsberigtigede køretøjer. Det vurderes derfor, at der ikke er samme risiko for, at der foretages reparationer på forholdsmæssigt afgiftsberigtigede køretøjer, hvor udgiften til udbedring af skaderne overstiger køretøjets værdi eksklusive registreringsafgift.  

Hvis f.eks. et leasingkøretøj bliver totalskadet, vil leasingaftalen typisk blive afbrudt, og der vil skulle betales registreringsafgift på ny, før indregistrering kan ske igen. Der er således ikke det samme økonomiske incitament til at genopbygge sådanne køretøjer, hvis udgifterne overstiger køretøjets pris eksklusive afgift. 

Hvis lovforslaget vedtages, træder elementer beskrevet her i kraft 1. januar 2022. 

Kontakt

Juridisk hotline