Arbejdsgiver

Ophævelse af elevaftale blev dyrt

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ophævede en uddannelsesaftale umiddelbart efter, at en elev havde klaget over uønsket, seksuel adfærd fra en kollega.

Professional young woman working with undercarriage of automobile, using special tools as wrench. Pretty girl wearing in black gloves, repairing vehicles, working in autoservice.

Det følger af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige – også ved afskedigelse. En lønmodtager, der opsiges som følge af at have fremsat krav om ligebehandling, har ret til en godtgørelse fra arbejdsgiveren. En klage over seksuel chikane er også et krav om ligebehandling. Sådan lyder de nedskrevne regler i lovgivningen.  

”Ligebehandlingsnævnet tog ikke stilling til, hvorvidt eleven rent faktisk havde været udsat for seksuel chikane. Men en fyring i så tæt sammenhæng med et krav om ligebehandling, var i strid med ligebehandlingsprincippet. Derfor endte denne sag med, at eleven blev tildelt en erstatning på 75.000 kroner.” 

Det siger William Vegenfeldt, juridisk konsulent i AutoBranchens ArbejdsgiverForening, ABAF.

Sagen kort 
En elev oplyste til sin arbejdsgiver, at hun havde oplevet uønskede berøringer og kommentarer fra en mandlig kollega. To dage senere blev der afholdt et møde mellem eleven, den mandlige kollega, tillidsrepræsentanten og arbejdsgiveren, hvor det viste sig, at eleven og den mandlige kollega ikke var enige i, hvad der var sket. 

Senere samme dag ophævede arbejdsgiveren uddannelsesaftalen med eleven med den begrundelse, at hun ikke havde haft den forventede udvikling. I en efterfølgende uddybning af begrundelsen til fagforeningen skrev arbejdsgiveren bl.a., at baggrunden for ophævelsen var, at elevens forhold til den mandlige kollega var uacceptabelt. Herefter forklarede arbejdsgiveren, at ophævelsen skete, fordi eleven ikke kunne magte de faglige udfordringer, der fulgte med uddannelsen, og at han løbende havde haft samtaler med eleven netop om disse udfordringer.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse 
Ligebehandlingsnævnet afviste at behandle den del af klagen, som handlede om, hvorvidt eleven rent faktisk havde været udsat for seksuel chikane, da det ville kræve mundtlige parts- og vidneforklaringer, som ikke kan foregå ved nævnet. 

Ligebehandlingsnævnet vurderede dog, at arbejdsgiveren havde handlet i strid med ligebehandlingsprincippet, da nævnet anså elevens orientering om den mulige seksuelle chikane som et krav om ligebehandling efter ligebehandlingsloven, og da arbejdsgiveren ikke kunne bevise, at kravet om ligebehandling ikke var årsag til ophævelse af uddannelsesaftalen. 

Nævnet lagde bl.a. vægt på den tætte tidsmæssige sammenhæng mellem elevens orientering om den påståede seksuelle chikane og ophævelsen af uddannelsesaftalen, og at arbejdsgiveren efterfølgende havde oplyst fagforeningen om, at opsigelsen netop var begrundet i elevens opførsel, og at hendes forhold til den mandlige kollega var uacceptabelt. 

Eleven blev tilkendt en godtgørelse på 75.000 kr.

ABAF bemærker 
Afgørelsen viser, at en medarbejder kan være beskyttet af ligebehandlingsloven, selv om der ikke er påvist faktiske omstændigheder, som indikerer, at der har fundet seksuel chikane sted. 

”Har en medarbejder fremsat et krav om ligebehandling, fx orienteret om mulig seksuel chikane, skal man som arbejdsgiver være opmærksom på, at en ufordelagtig behandling af medarbejderen, fx opsigelse, kan medføre et krav om godtgørelse efter ligebehandlingsloven.” fortæller William Vegenfeldt, juridisk konsulent ved ABAF.  

”Vi anbefaler altid vores medlemmer at rette henvendelse, inden der måtte blive truffet beslutning om opsigelse af en medarbejder, der har fremsat krav om ligebehandling.” fortsætter han.  

Medlemmer af AutoBranchens ArbejdsgiverForening kan altid kontakte ABAF, hvis der skulle opstå tvivl i personalespørgsmål.  

Kontakt William Vegenfeldt på telefon 3374 6305 eller wve@danskerhverv.dk 

Kontakt

Juridisk hotline