Bilforhandlere

Skatteministeriet giver svar på en lang række spørgsmål om de nye bilafgifter

Mens vedtagelsen af de nye bilafgifter hastigt nærmer sig, har Skatteministeriet besvaret en række spørgsmål om selvanmeldere, hybridbiler og leasingbiler.

Torsdag den 21. januar blev lovforslag nr. 129 om de nye bilafgifter 1. behandlet i Folketinget. Dermed er den formelle vedtagelse de nye bilafgifter startet. Hvis alt går efter planen, vil loven blive tredjebehandlet og dermed vedtaget tirsdag den 9. februar.

Forud for 1. behandlingen har lovforslaget været i høring, hvor AutoBranchen Danmark og en række andre organisationer har afgivet høringssvar. AutoBranchen Danmarks høringssvar var særdeles kritisk, hvilket du kan læse mere om her.

Skatteministeriet har nu gennemgået de mange høringssvar og svaret på den kritik og de spørgsmål, der er blevet rejst under høringen.

Feedback på overgangsordning

AutoBranchen Danmark kritiserede i sit høringssvar særligt overgangsordningen til de nye bilafgifter, der betyder, at bilforhandlere og leasingselskaber igen skal agere bank for staten. Skatteministeriet anerkender, at det ikke optimalt, samt at det kan betyde likviditetsproblemer for autobranchen. De henviser til, at regeringen og dens støttepartier har besluttet at udskyde betaling af registreringsafgiften for marts, så betaling flyttes fra april til november. Det forventes vedtaget i Folketinget den 26. januar.

Skatteministeriet forklarer yderligere, at man har afsøgt to af de muligheder, som AutoBranchen Danmark har foreslået: at udskyde al betaling af registreringsafgift på grønne biler og at lade 2020-afgiftssatserne fortsætte til de nye bilafgifter kan systemunderstøttes af Motorstyrelsen. Ingen af delene er ifølge Skatteministeriet muligt hhv. pga. systemudfordringer og manglende lovhjemmel.

Selvanmeldere berøres ikke af overgangsordning

AutoBranchen Danmark har i vores høringssvar bl.a. efterspurgt en garanti for, at selvanmeldere af registreringsafgift ikke skal stille en højere sikkerhed, som konsekvens af den nye overgangsordning. Skatteministeriet slår fast, at selvanmeldernes sikkerhedsstillelse i langt de fleste tilfælde ikke vil blive berørt. AutoBranchen Danmark vil følge sagen tæt med henblik på at sikre, at overgangsperioden ikke får betydning for nogen selvanmelderes sikkerhedsstillelse.

Ingen forståelse for kritik af hybridbeskatning

AutoBranchen Danmark har sammen med flere andre høringsparter kritiseret, at hybridbiler (HEV) står til store afgiftsstigninger, hvorimod nogle tilsvarende fossile biler falder i pris. Skatteministeriet skriver at afgiftsstigningerne på hybrider ”skal ses i lyset af hidtil uforholdsmæssig lav beskatning af de mest brændstofeffektive biler”. I Skatteministeriets optik rettes der blot op på en ”fejl” i den gamle bilbeskatning.

Fortsat pitstop i 2025

I vores høringssvar kritiserede vi også, at der er risiko for en genforhandling af bilafgifterne i 2025, hvor der skal laves et såkaldt pitstop. Her gøres status på implementeringen af bilafgifterne og finansieringen dertil. Vi anbefalede lidt optimistisk, at pitstoppet blev fjernet fra lovforslaget. Derfor foreslog vi også, at hvis pitstoppet betød ændringer i bilafgifterne må de først træde kraft, når Motorstyrelsen kan systemunderstøtte ændringerne. Skatteministeriet afviste både kritikken og begge vores forslag, da de ikke vurderer, at der er risiko for en større afgiftsdebat igen i 2025.

Brændstofnorm og CoC-dokument

AutoBranchen Danmark efterspurgte også en præcisering af hvilken brændstofnorm, der er gældende, hvis den ikke er oplyst i COC-dokumentet. Her svarer Skatteministeriet, at hvis CoC-dokumentet er udstedt 1. januar eller senere, vil det som udgangspunkt være opgjort efter WLTP, hvorimod tidligere udstedte dokumenter vil være opgjort efter NEDC. Der vil også komme en række mindre præciseringer ved omregning mellem de forskellige brændstofnormer.

Muligt ændringsforslag om leasingbiler

AutoBranchen Danmark har bedt Skatteministeriet præcisere reglerne for leasingbiler, hvor aftalen er indgået senest 17. december 2020, og hvorvidt leasingkontrakter også er en del af overgangsbestemmelsen for købsaftaler. Det er de ikke, oplyser Skatteministeriet, men de vil overveje om dette kan ændres. AutoBranchen Danmark gjorde i den forbindelse opmærksom på, at det også skulle gælde den efterfølgende genberegning af bilen.

Hvad er en bindende aftale?

Af lovforslaget fremgår det ikke klart, hvilke krav der stilles til en bindende aftale fx om en bestillingsseddel er tilstrækkelig dokumentation til at kunne benytte overgangsordningen. Derfor bad AutoBranchen Danmark om en præcisering. Her præciserer Skatteministeriet, at det eneste krav til aftalen er, at det er en aftale, hvor ingen af parterne ensidigt kan udtræde af aftalen. De oplyser endvidere, at det afgørende er, om der aftaleretligt er indgået en bindende aftale, og ikke præcis hvordan det bliver dokumenteret. Det bemærkes i den sammenhæng, at det af lovforslaget fremgår, at der stilles krav om en underskrevet aftale. Der er dog efter praksis ikke krav om en underskrift, netop fordi aftaler kan udgøres af forskellige former for aftalegrundlag.

Skatteministeriet vil lave et ændringsforslag med førnævnte præcisering.

En forhandler kan godt være en slutbruger

Skatteministeriet præciserede også, hvornår der er tale om salg til en slutbruger, der gør det muligt at benytte overgangsordningen for købsaftaler. Skatteministeriet oplyste, at forhandlere kan betragtes som slutbrugere og er derved omfattet af overgangsordningen, hvis de køber et køretøj af en anden forhandler og i øvrigt lever op til betingelserne i bestemmelsen. Det kan fx være, hvis en forhandler køber biler til eget brug og ikke med henblik på videresalg.

Kontakt

Juridisk hotline